Blogg

Mer än att byta tandkräm!

Valet 2014 har kallats en folkomröstning om välfärden och vinster i välfärden. Vi menar att detta till stora delar stämmer. Vänsterpartiets krav på stopp för vinstuttag i välfärden är tydligt. Varje skattekrona ska användas till den gemensamma välfärdsverksamheten. Icke-vinstdrivande företag/organisationer är välkomna, men inte riskkapitalbolag eller bolag med vinstuttag. Inga pengar ska skickas till skatteparadis. Människors behov, omtanken och solidaritet ska styra verksamheten, inte girighet och kortsiktiga vinstintressen.

Undersökningar visar på att cirka 70 % av befolkningen tycker så. Vi vill att Kalmar ska vara en kommun utan vinstuttag i välfärden.

Vi i Vänsterpartiet vill också anställa fler i förskolan, fritidshemmet, skolan och omsorgen. Valet blir en mätare på om väljarna är beredda att också gå från ord till handling. Valet blir en folkomröstning om stopp för vinstuttag i välfärd. Valet handlar inte om vilken smak det ska vara på tandkrämen, utan om vilken samhällssyn som ska gälla i landet, landstinget och kommunen. Striden står mellan ökande samhällsklyftor med skattesänkningar för de med goda ekonomiska resurser och minskade klyftor med en utbyggd rättvis välfärd utan vinstmaximering. Flera partier vill få oss att glömma helheten och tar bara upp några enskilda frågor.

Valet handlar om rättvisa mellan människor och en rättvis fördelningspolitik som kraftigt minskar klyftorna. Verklig jämställdhet är en rättvisefråga, egentligen räcker det argumentet, men det är också en maktfråga, utvecklingsfråga och demokratifråga. Vänsterpartiet är det feministiska partiet som hårdast driver jämställdhetsfrågorna, inte minst i Kalmar kommun. Valet handlar om mandat att skapa verklig jämställdhet med samma möjligheter för män och kvinnor att forma sina liv och delta i samhället. Det innebär jämn fördelning av makt, jämställda löner, delat ansvar för hem och barn, rätt till heltidslön att leva på, goda arbetsvillkor och frihet från att bli utsatt för våld. Jämställdhetsarbetet handlar om att ta bort orättvisa klassklyftor i vårt samhälle. Många pratar om jämställdhet, men det är alldeles för lite verkstad och utvecklingen går alldeles för sakta. Ett starkt Vänsterparti är en förutsättning för jämställdheten.

Valet handlar också om ett öppet, tillåtande och välkomnande samhälle och kommun. Kalmar välkomnar människor med olika bakgrund, kultur, sexuell orientering, osv. Vi behöver varandra och varandras erfarenhet och kunskap för att Kalmar ska fortsätta utvecklas. Vi vill också att Kalmar ska vara en trygg plats för att leva ett bra liv. Då finns det inte plats för några rasister på våra gator. I en öppen, inbjudande demokratisk kommun får fler möjlighet att påverka Kalmars framtid. I en sådan kommun finns också ett nybyggt Kulturcentrum, rätten att få hyra en bostad, tillgång till trygga heltidsjobb med avtalsenliga villkor, en utbyggd kollektivtrafik med låga avgifter, en attraktiv simhall, ett rikt föreningsliv, en avgiftsfri skola med hög kvalitet och mycket solenergi.

Vänsterpartiet har i majoritet styrt Kalmar under lång tid. Vi ser ett nytt Kalmar växa fram och känner oss stolta över att ha kommit en bra bit på vägen. Samtidigt ser vi också så mycket orättvisa i kommunen som vi måste ändra på. Valet handlar om vilken samhällsutveckling vi ska skapa i Kalmar. För oss är svaret tydligt!

Bertil Dahl (V) Liselotte Ross (V)

1:a och 2: namn på kommunlistan i Kalmar

Vänstern gör skillnad!

Vänsterpartiet har i majoritet styrt Kalmar under flera år. Detta märks tydligt på flera områden. Vi har en kommunal verksamhet med hög kvalitet. Vi bygger ut välfärden med nya förskolor och skolor, äldreboende och idrottsanläggningar. Vi bedriver ett framgångsrikt jämställdhetsarbete, bygger ut kollektivtrafik, utvecklar cykelstaden, gör miljösatsningar, listan kan göras lång. Kalmar är också en kommun där det händer saker året runt, en fantastisk sommarstad tack vare politiska beslut. Vänsterpartiet har gjort stor skillnad för en positiv utveckling i Kalmar kommun.

Nu är det dags att ta nästa steg vänster ut. Klyftorna är för stora mellan kvinnor och män, mellan de som har arbete och de som saknar, mellan de som har bra hälsa och de som mår sämre. Klassklyftorna ökar i vårt land. Ett starkt Vänsterparti kan driva på för solidaritet, rättvisa, riktiga jobb och mindre klyftor. En ny vänsterregering skapar också större förutsättningar för kommunen.

Kalmar kommun ska vara en kommun utan vinster i välfärden. Vi vill att varje skattekrona ska användas i verksamheten för individernas behov, inte som vinster för riskkapitalister.

Vänsterpartiet är för valfrihet och mångfald. Valfrihet för individen är exempelvis att kunna påverka innehållet i omsorgen, att omges av samma personer och att personalen har tillräckligt med tid. Det handlar inte om att välja ur glättiga försäljningsbroschyrer. Vi välkomnar olika intressenter som vill utveckla verksamheten utan vinstintressen. Vi vill ge personalen större inflytande. Det viktiga är att människors behov kommer före lönsamhetsmaximering. Solidaritet och omtanke ska gälla istället för girighet och vinstuttag. Kasta LOV, lagen om utförsäljning av omsorgen av de äldre, i papperskorgen. Vi vill ha en öppen kommun med insyn för invånarna med möjlighet att påverka. Privatisering innebär stängda möten utan insyn, sämre trygghet och villkor för de anställda. En välfärd utan vinstuttag borde vara ett enkelt beslut att ta för en ansvarsfull kommun.

Kalmar kommun ska vara en jämställd kommun. Vi vill öka takten i jämställdhetsarbetet genom försök med kortare arbetstid, anställa fler i skola och omsorg, ge mer resurser för rätten till heltid och barnomsorg på natt och helger. Detta är viktiga delar av en feministisk politik i Kalmar. Vi måste skapa bättre förutsättningar för fler jobb i Kalmarregionen. För det behövs fler bostäder, en större arbetsmarknadsregion och ett rikt kulturliv. Vi har under den senaste mandatperioden skapat förutsättningar för ett ökat byggande. Nu ser vi resultatet i byggandet av 400 nya bostäder, huvudsakligen hyresrätter, och ytterligare 400 bostäder kommer i nästa etapp.

Vänsterpartiets satsningar på en utbyggd kollektivtrafik ger större möjligheter för att jobba i Kalmarregionen. Timstrafik till Oskarshamn, pendeltåg till Växjö och utvecklad lokaltrafik är några exempel. Vårt långvariga arbete med ett regionalt kulturcentrum resulterar nu i en byggstart 2016. Kulturcentrum innehåller nya lokaler för Byteatern, kulturskolan, öppna förskolan Måsen och en kreativ välkomnande mötesplats. Vårt beslut om etablering av Linnéuniversitetet är ytterligare en byggsten i skapandet av ett attraktivare Kalmar. Vänsterpartiets arbete i landstinget för den nya läkarutbildningen innebär fler läkare till vården och forskningsresurser.

Vänsterpartiet har inte bara den bästa politiken, vi har också förmågan att åstadkomma resultat. Det är ansvaret för helheten som skapar den goda kommunen.

Bertil Dahl (V) kommunalråd,
Liselotte Ross (V), kultur- och fritidsnämnden
Elsa Berg (V) omsorgsnämnden,
Lars Holmberg (V) samhällsbyggnadsnämnden

Ska lärarna eller vinstintresset styra skolan?

Skolan är ett prioriterat område för Vänsterpartiet. Vi vill ha en likvärdig skola i hela landet. För att garantera likvärdighet och tillräckliga resurser tycker vi att staten bör ta mer ansvar. Kalmar ska vara en landets bästa skolkommuner. Lärarförbundets undersökning 2013 placerade Kalmar på 20:e plats.

Vi vägrar acceptera synsättet att det ska finnas bra och dåliga skolor. För oss ska varje förskola, fritidshem och skola var så bra att du och dina barn självklart kan välja den närmaste. Vi har byggt ett stort antal förskolor i Kalmar kommun under flera år och utbyggnaden fortsätter. Dessutom öppnade den fjärde ”nattisförskolan” i augusti för att underlätta för de som arbetar kvällar och helger. Skolverksamheten i Kalmar har hög kvalitet och personalen gör ett fantastiskt jobb.

Det är viktigt att pedagogerna får så mycket tid som möjligt med barnen. Det betyder att onödig administration måste bort. Det är barnens/elevernas behov och lärarnas kunskap som ska styra skolan, inte vinstintressen och vinstmaximering. Skattepengarna ska användas i verksamheten, punkt.

Betyg ska inte ges för tidigt. Vi säger nej till betyg i tidiga åldrar. Förslag om ordningsbetyg och en ständigt experimenterande skolminister löser inte skolans problem. Det är mer resurser med fler anställda, mindre klasser, mindre betygsfixering, elevernas utveckling och behov och förtroende för pedagogerna i skolan som måste till. Vi behöver också diskutera hur undervisningen utformas och hur skolan lever upp till sitt uppdrag att kompensera elevernas olika bakgrund och möjligheter.

Vänsterpartiet vill ha en avgiftsfri skola. Idag tas smygavgifter ut på olika sätt vid exempelvis resor. Detta förstärker redan stora klassklyftor och orättvisor. Läxhjälp ska erbjudas alla elever och ske i skolan under ledning av utbildade pedagoger. De äldre eleverna går från skolan till jobb, ibland under sommarlov. Då är det viktigt att veta sina rättigheter. Därför vill införa utbildning i arbetsrätt för de äldre eleverna.

Vi vill också ha en dag med helt vegetarisk mat i förskolan och skolan.

I förskolan, på fritidshemmet och i skolan får barn/elever bildning och utbildning för hela livet. Vi arbetar hårt för att Kalmar kommun ska vara en jämställd kommun. Arbetet är framgångsrikt och utbildningsområdet arbetar sedan länge bra med att få in ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Vi vill förstärka detta arbete genom att få in utbildning i genuskunskap i skolan för att ge pojkar och flickor samma möjligheter i livet. Vi vill att eleverna ska ha en medvetenhet och kunskap om den könsmaktsordning som finns och redskap för att leva jämställt.

Vänsterpartiet har, som ansvariga för personalfrågor, tagit initiativ till att under ett antal år satsa på att öka lönerna för personalen inom förskola, fritidshem och skola. Löneökningarna har varit 5-6 % högre under en treårsperiod i Kalmar jämfört med snittet i riket. Denna satsning vill vi fortsätta, men måste också ske tillsammans med löneökningar för övriga grupper i kommunen. Vi har flera grupper inom exempelvis omsorgerna som måste uppvärderas. Satsningen på arbetskläder har gjorts på vårt initiativ inom omsorgen och nu har vi också tagit fram pengar för arbetskläder till personalen inom förskola och fritidshem.

I förskolan, fritidshemmet och skolan skapas mycket av våra barns framtid. Barn och ungdomar får grunden för sitt framtida liv. Det är viktigt att den ”arbetsplatsen” präglas av arbetsro, förtroende, trygghet, tillräckliga resurser och att eleverna får utveckla sin nyfikenhet på livet och kunskap, skaparglädje och självkänsla tillsammans med andra. Skolan är viktig mötesplats för barn/elever från alla samhällsklasser och skolan har en uppgift bryta klasskillnaderna i vårt samhälle.

Det är vårt ansvar som politiker ge förskolan, fritidshemmet och skolan förutsättningar för en demokratisk skola och för ett livslångt lärande.

Bertil Dahl,
Liselotte Ross,
Leila ben Larbi och
Bo Hellström

Vänsterpartiet Kalmar

Folkets Park

En välfärd att lita på är inte till salu!

Vänsterpartiet har varit en aktiv part i utvecklingen av Folkets park. Det är bra att vi nu landat i att bygga vård och omsorgsboende i området. Folkets park är en viktigt dela av arbetarrörelsens historia i Kalmar. Att bygga bostäder i ett känsligt läge nära Södra vägen och stora industrier hade inte blivit bra. Nu kan vi bevara delar av parken och göra den tillgänglig för boende i området. Vi kan nu fokusera på att utveckla boendet i området kring kvarteret Konvaljen och där psykiatrin nu har sina lokaler. När de om några år flyttar in i nya lokaler kan nya hyresbostäder byggas i området.

Den avgörande frågan är vem som ska driva vård och omsorgsboendet. En välfärd att lita på är en välfärd utan vinster. Barometern visar idag att en stor majoritet av kalmarborna inte vill ha Vinster i välfärden. 30 % av de tillfrågade svarar ja på frågan. Hälften av centerväljarna, en tredjedel av moderatväljarna och 76 % av socialdemokraternas väljare säger nej till vinster i välfärden. Det var dessa partier som tillsammans drev frågan om att släppa in vinster i välfärden. Vänsterpartiet är det ända parti som tydligt säger nej till vinster i välfärden. Det kan inte vara meningen att dina och mina skattepengar ska skickas rakt igenom riskkapitalbolaget ner till ett skatteparadis.

Centerpartiets påstående att de skapar fler kvinnliga företagare visar sig stämma dåligt med verkligheten. Det är i allt väsentligt stora riskkapitalbolag som ligger driver verksamhet inom vård, skola och omsorg.

Vänsterpartiet är för en verklig valfrihet att där brukar får inflytande över sitt eget behov och hur det ska utföras. En stor arbetsgivare som Kalmar kommun kan dessutom erbjuda bra arbetsvillkor, rätt till heltid och en mångfald av personal med olika erfarenheter och bakgrund.

En Välfärd att lita på är Inte till salu

Bertil Dahl (V)

Liselotte Ross (V)

Lars Holmberg (V)

Kalmar Marknad

Idag stod vänsterpartiet på Kalmar marknad och bjöd på saft i värmen. Vi har haft många bra samtal, om allt ifrån vargjakt och kollektivtrafik till välfärd och feminism som självklart genomsyrar de flesta samtalen såhär i valtider.

Kom gärna och prata med oss imorgon, lördag. Vi står på storgatan under dagen.

Kamrater i tält på Kalmar marknad
Varken vänsterpartiet eller välfärden är till salu.

Kort om den rådande tågstrejken

Det brukar sägas att det är svårt att ta sig till och från Kalmar. Framför allt därför att vi har så dåliga tågförbindelser, sällan är det så sant som nu. 22 avgångar per dag har blivit 4, eller 2 om helgen. Almega vill göra gällande att det beror på tågstrejken. Men stannar gärna där i sin problemanalys. Med enorma summor pengar kan arbetsgivaren annonsera och propagera för att fackförbundet SEKO bär skulden till strejken. och alltså också att det inte går att ta sig till eller från Kalmar.

Men SEKO strejkar inte för att de tycker det är roligt. Ingen tycker det är roligt att tvingas till strejk. Men det handlar om just det. SEKO är tvungna att strejka och har tvingats till det av en arbetsgivare som vill öka sin vinst genom att försämra sina anställdas villkor. Med sämre arbetsvillkor för de anställda kan de också lägga lägre bud vid upphandlingar och på så vis få ännu mer trafik (läs pengar).

Det är bra att SEKO tar fajten. Det är en väldigt symbolisk strid på många sätt för det som arbetsgivarna försöker göra händer inte bara ombord på tågen. Att företag avskedar sin anställda för att tvinga dem att söka om samma jobb till sämre villkor blir allt vanligare idag. Det är en farlig samhällsutveckling eftersom den ger makt åt företag, makt som tas från anställda. Det blir enkelt för företag att försämra anställdas villkor genom otrygga anställningar och den som inte vill söka om sitt jobb har i praktiken blivit av med det.

När arbetsgivarna vill skylla ifrån sig måste vi minnas att SEKO är pressade till strejk, det är den sista åtgärden de har att ta till mot en arbetsgivare som inte inser att personalen är en vinstbringande resurs, utan istället ser på sina anställda som en nödvändig utgift.

Vi stödjer strejken. Vi stödjer också de fackförbund som sympatistrejkar, för SEKOs sak är vår!

Äntligen är 2014 här.

Valår och möjlighet till förändring. Vänsterpartiet i kalmar växer, våra medlemsmöten under hösten har varit välbesökta, vi har haft livliga kreativa diskussioner och vi är många som är sugna på att engagera oss. Under våren kommer vi att intensifiera arbetet,synas ute på stan ,på arbetsplatser, hos föreningar för att tillsammans se till att få en ny regering.

Frågan om vinster i välfärden är ett vägval inför framtiden, majoriteten av Sveriges befolkning tycker som vi. Det är nu viktigt att vi tydligt pekar på alla de fördelar som finns med kommunal vård ,skola, omsorg, att vi aktivt fortsätter att se till att patienter, elever, omsorgstagare möter den bästa av verksamheter öppen för alla. Att vi jobbar för bra arbetsvilkor för de anställda med möjlighet att fokusera på kärnverksamheten ,med de tekniska hjäpmedel som behövs ,med tid och redskap för att möta framtidens behov.  Att fortsätta verka för arbetsscheman som går att kombinera med privatliv,utan delade turer o med möjlighet att få semester .

Vi är många inom vårt parti som har vår dagliga gärning inom vård, ,skola, omsorg, tillsammans så kommer vi se till att sätta dessa frågor i fokus. Jag är glad och stolt över att ha fått möjligheten att börja arbeta som politisk sekreterare  för det parti vars ideologi jag så starkt tror på. Förutom arbetet mot vinster i välfärden så brinner jag extra för jämställdhet och integrationsfrågor.

Liselotte Ross

Pol.sekr

 

 

Tankar från Vänsterdagarna i Malmö

Helgen vecka 43 åkte ca 40 vänsterpartister från hela Kalmar län till Malmö där Vänsterpartiet anordnade ”Vänsterdagarna 2013” kommun- och landstingsdagar. Nästan 800 deltagare från hela landet deltog i ca 40 seminarier och ytterliggare ett antal nätverksträffar. Fokus låg på partiets profilfrågor så som vinster i välfärden, feminism och arbetsliv.
Vi Kalmar, lokalt, har valt att dela med oss av tankar och funderingar som uppkom i samband med dagarna.
 
Partikamrater från länet i samspråk på Vänsterdagarna.
 
800 vänsterpartister, de flesta kommunal- och landstingspolitiker, delar av partistyrelsen, vår partisekreterare Aron Etzler och så förstås Jonas Sjöstedt. Det kan knappast bli bättre. Ett år kvar till valet och medvind, men vi vill öka mer. En majoritet av befolkningen tycker som oss i t.ex. frågan  ”Inga vinster i välfärden”. Frågan handlar om allt från nationella beslut till frågan om hur skolan ska drivas i kommunen. Nu måste vi berätta att enda sättet att få bort vinstintressen i välfärden är att rösta på Vänsterpartiet och så slipper man också Reinfeldt på köpet. Vi måste också bli mycket tuffare och stolta över allt det som vi har genomfört i kommuner och landsting, ibland tillsammans med andra, men oftast tack vare oss. Så låt oss berätta om vårt praktiska arbete och om det samhälle som vi vill skapa som bygger på en rättvis fördelning av resurserna, ett samhälle där jämlikheten råder, där verklig jämställdhet finns och där varenda krona av skattepengarna används i verksamheten. Inte en krona går till vinstutdelning!
Vänsterpartiet gör skillnad! 
Vänsterdagarna i Malmö känns som en vitamininjektion för det fortsatta politiska arbetet. Nu behövs allas arbetet för att berätta om vår politik.
 
/Bertil Dahl (V)
Kommunalråd
 
 
Det är inte helt enkelt att på några korta rader försöka sammanfatta en så innehållsrik helg.
Så inspirerande att möta kamrater från hela landet ,att utbyta erfarenheter och få konkreta tips på
hur vi kan förverkliga vår politik i Kalmar.
Det jag allra mest bär med mig är dels den utmaning vi står inför att tydligt visa att vi kan erbjuda
valfrihet inom vår kommunala verksamhet. Att vi bör se över möjligheten till att t.ex erbjuda ett visst
antal timmar hemtjänst som brukaren själv får råda över i termer av vad hen vill ha hjälp med.
Att se över möjligheterna till att få välja mat alternativt få hjälp med matlagning är ytterligare ett
område där ökad valfrihet bör gå att ordna.
Att jobba på att stärka resurserna inom den kommunala skolan,att verka för att alla kommunala skolor
erbjuder läxhjälp i skolan samt tydligare visa på alla de fördelar som den kommunala skolan erbjuder
såsom t.ex en väl utbyggd elevhälsovård.Att när det gäller frågor såsom jämlikhet,jämställdhet och integration inte se det som områden i sig
utan att se till att vi självklart bär med oss det tänket varje dag i alla de beslut vi fattar.
 
/Liselotte Ross
 
 
Vänsterdagarna var en på många sätt härlig tillställning! Bra arrangemang och bra seminarier som påminner oss om saker som vi jobbar för hela tiden men ändå behöver bli påminda om hur vi kan genomföra.
Jag har hört skräckexempel på hur det kan bli när marknaden släpps fri för företag som vill göra vinst på barn eller gamla, eller för all del alla som är i behov av hjälp ibland.
Jag har hört att det är fullt möjligt att införa avgiftsfri kollektivtrafik, kostnaden för det skulle inte vara så hög i förhållande till miljövinster och rättvisevinster.
Feminism är en ständigt levande fråga i vårt parti och nu ska vi fortsätta att driva jämställdhetsarbetet utan att göra oss kvinnor till offer.
Det som var starkast för mig under helgen var ändå när Jonas Sjöstedt delade ut Jörn Svensson-priset till Kerstin Burman.Den officiella motiveringen lyder:
”Med ett outtröttligt engagemang, stort mod och politisk fantasi har Kerstin Burman gjort stora avtryck i både svensk politik och i många hbtq-personers liv. Tack vare Kerstin outtröttliga arbete har situationen för transpersoner i Sverige på allvar uppmärksammats och ålderdomliga och diskriminerande lagar kunnat skrotas. Kerstin har tydligt arbetet i Jörns Svenssons-anda, med stort rättvisepatos har hon gått före och hon har förändrat.”
 
/Leila ben Larbi

Gratis kollektivtrafik för pensionärer.

I veckan när jag åkte buss satt det en äldre dam, jag antar att hon var pensionär, med rollator längst fram. Rollatorn stod mitt i gången så ingen kunde komma förbi. Jag undrade varför hon inte hade satt sig vid det stora utrymmet i mitten av bussen. Men när jag skulle gå förbi förstod jag varför, rollatorn kom inte igenom mellan stolarna. Hon hade alltså inte kunnat gå bak hur mycket hon än hade velat.

När hon skulle gå av fick chauffören be de påstigande att vänta, och damen fick köra sin rollator baklänges ut ur bussens främre dörrar.

Vid nästa stopp kom det på ännu en äldre dam, även hon pensionär enligt min bedömning, med ännu en rollator. Hon gick på och betalade. När hon sedan försökte komma bak, till det stora utrymmet i mitten av bussen, tog det stopp. Hon kom inte igenom med rollatorn. Två personer fick hjälpa henne att lyfta rollatorn över sätena eftersom det var folk bakom som ville på.

Om det hade varit gratis för dessa båda damer hade de kunnat gå på bak utan att behöva passera mellan de främre sätena efter att betalat hos chauffören.

Vänsterpartiet i Kalmar län driver just frågan om gratis kollektivtrafik för bland annat ålderspensionärer.  Det skulle kunna underlätta för många!

Jag är väl medveten om problematiken kring att det finns människor med rollator som inte är ålderspensionärer. Självklart vill jag se att det är gratis även för dessa, helst för alla, men vi måste börja någonstans. Om vi börjar är det lättare att fortsätta, och många små steg blir i slutändan ett jättekliv!

/Elsa Berg vice ordförande och f.n. politisk sekreterare i Kalmar

Debatten om debatten

20110209-Birgitta-svYttrandefriheten är något vi kämpat oss till, trots motstånd från övermakten. Den innebär att vem som helst har rätt att tala om vilka ämnen som helst liksom att skriva artiklar. Men den innebär inte att någon måste bry sig om det och inte heller att ingen får kritisera det. Om jag skriver behöver du vare sig hålla med mig eller bry dig om vad jag tycker.

Det återkommande kravet på att ”ta debatten” om vilken åsikt som helst är inte en yttrandefrihetsfråga. Det är en fråga om makten över vilka frågor som ska vara viktiga. Genom att ”ta debatten” med rasister ser man till att öka deras svängrum. Är det verkligen önskvärt?

Jag vill inte ta debatten om att aborter ska vara illegala. Jag vill dock gärna ta debatten om sex timmars arbetsdag, mäns våld mot kvinnor och mobbning i skola och på arbetsplatser. Jag vill inte ta debatten om hur många flyktingar Sverige har råd med. Jag vill däremot gärna ta debatten om vad som kan göras för att säkra flyktingars möjligheter till ett gott liv.

Om den flyktingpolitiska debatten förs med ekonomiska eller rent fientliga förtecken är den inte värd att ta. Att ge människor skydd finns nedskrivet i FN:s konventioner. Ska vi då ta debatten om att skrota FN?

Alla frågor går inte att reda ut genom att sitta ner och lyssna på varandra. Den som tror det har en övertro på att alla människor kan uppföra sig respektfullt. De främlingsfientliga har i många år kämpat för att få en offentlig talarstol. Nu har de det, och de kommer inte att ändra vare sig uppfattning eller uppförande för det.

Med de här raderna har jag inte tystat någon annan. Det finns ingen risk för att rasistiska uppfattningar förtigs, de hörs både från ministernivå, från riksdagsledamöter och från skumma internetsajter. Yttrandefriheten är till för att användas. Sedan får den tänkande människan bilda sig en egen uppfattning.

Birgitta Axelsson Edström (V)
Gilla oss på Facebook!