Insändare

Mer än att byta tandkräm!

Valet 2014 har kallats en folkomröstning om välfärden och vinster i välfärden. Vi menar att detta till stora delar stämmer. Vänsterpartiets krav på stopp för vinstuttag i välfärden är tydligt. Varje skattekrona ska användas till den gemensamma välfärdsverksamheten. Icke-vinstdrivande företag/organisationer är välkomna, men inte riskkapitalbolag eller bolag med vinstuttag. Inga pengar ska skickas till skatteparadis. Människors behov, omtanken och solidaritet ska styra verksamheten, inte girighet och kortsiktiga vinstintressen.

Undersökningar visar på att cirka 70 % av befolkningen tycker så. Vi vill att Kalmar ska vara en kommun utan vinstuttag i välfärden.

Vi i Vänsterpartiet vill också anställa fler i förskolan, fritidshemmet, skolan och omsorgen. Valet blir en mätare på om väljarna är beredda att också gå från ord till handling. Valet blir en folkomröstning om stopp för vinstuttag i välfärd. Valet handlar inte om vilken smak det ska vara på tandkrämen, utan om vilken samhällssyn som ska gälla i landet, landstinget och kommunen. Striden står mellan ökande samhällsklyftor med skattesänkningar för de med goda ekonomiska resurser och minskade klyftor med en utbyggd rättvis välfärd utan vinstmaximering. Flera partier vill få oss att glömma helheten och tar bara upp några enskilda frågor.

Valet handlar om rättvisa mellan människor och en rättvis fördelningspolitik som kraftigt minskar klyftorna. Verklig jämställdhet är en rättvisefråga, egentligen räcker det argumentet, men det är också en maktfråga, utvecklingsfråga och demokratifråga. Vänsterpartiet är det feministiska partiet som hårdast driver jämställdhetsfrågorna, inte minst i Kalmar kommun. Valet handlar om mandat att skapa verklig jämställdhet med samma möjligheter för män och kvinnor att forma sina liv och delta i samhället. Det innebär jämn fördelning av makt, jämställda löner, delat ansvar för hem och barn, rätt till heltidslön att leva på, goda arbetsvillkor och frihet från att bli utsatt för våld. Jämställdhetsarbetet handlar om att ta bort orättvisa klassklyftor i vårt samhälle. Många pratar om jämställdhet, men det är alldeles för lite verkstad och utvecklingen går alldeles för sakta. Ett starkt Vänsterparti är en förutsättning för jämställdheten.

Valet handlar också om ett öppet, tillåtande och välkomnande samhälle och kommun. Kalmar välkomnar människor med olika bakgrund, kultur, sexuell orientering, osv. Vi behöver varandra och varandras erfarenhet och kunskap för att Kalmar ska fortsätta utvecklas. Vi vill också att Kalmar ska vara en trygg plats för att leva ett bra liv. Då finns det inte plats för några rasister på våra gator. I en öppen, inbjudande demokratisk kommun får fler möjlighet att påverka Kalmars framtid. I en sådan kommun finns också ett nybyggt Kulturcentrum, rätten att få hyra en bostad, tillgång till trygga heltidsjobb med avtalsenliga villkor, en utbyggd kollektivtrafik med låga avgifter, en attraktiv simhall, ett rikt föreningsliv, en avgiftsfri skola med hög kvalitet och mycket solenergi.

Vänsterpartiet har i majoritet styrt Kalmar under lång tid. Vi ser ett nytt Kalmar växa fram och känner oss stolta över att ha kommit en bra bit på vägen. Samtidigt ser vi också så mycket orättvisa i kommunen som vi måste ändra på. Valet handlar om vilken samhällsutveckling vi ska skapa i Kalmar. För oss är svaret tydligt!

Bertil Dahl (V) Liselotte Ross (V)

1:a och 2: namn på kommunlistan i Kalmar

Vänstern gör skillnad!

Vänsterpartiet har i majoritet styrt Kalmar under flera år. Detta märks tydligt på flera områden. Vi har en kommunal verksamhet med hög kvalitet. Vi bygger ut välfärden med nya förskolor och skolor, äldreboende och idrottsanläggningar. Vi bedriver ett framgångsrikt jämställdhetsarbete, bygger ut kollektivtrafik, utvecklar cykelstaden, gör miljösatsningar, listan kan göras lång. Kalmar är också en kommun där det händer saker året runt, en fantastisk sommarstad tack vare politiska beslut. Vänsterpartiet har gjort stor skillnad för en positiv utveckling i Kalmar kommun.

Nu är det dags att ta nästa steg vänster ut. Klyftorna är för stora mellan kvinnor och män, mellan de som har arbete och de som saknar, mellan de som har bra hälsa och de som mår sämre. Klassklyftorna ökar i vårt land. Ett starkt Vänsterparti kan driva på för solidaritet, rättvisa, riktiga jobb och mindre klyftor. En ny vänsterregering skapar också större förutsättningar för kommunen.

Kalmar kommun ska vara en kommun utan vinster i välfärden. Vi vill att varje skattekrona ska användas i verksamheten för individernas behov, inte som vinster för riskkapitalister.

Vänsterpartiet är för valfrihet och mångfald. Valfrihet för individen är exempelvis att kunna påverka innehållet i omsorgen, att omges av samma personer och att personalen har tillräckligt med tid. Det handlar inte om att välja ur glättiga försäljningsbroschyrer. Vi välkomnar olika intressenter som vill utveckla verksamheten utan vinstintressen. Vi vill ge personalen större inflytande. Det viktiga är att människors behov kommer före lönsamhetsmaximering. Solidaritet och omtanke ska gälla istället för girighet och vinstuttag. Kasta LOV, lagen om utförsäljning av omsorgen av de äldre, i papperskorgen. Vi vill ha en öppen kommun med insyn för invånarna med möjlighet att påverka. Privatisering innebär stängda möten utan insyn, sämre trygghet och villkor för de anställda. En välfärd utan vinstuttag borde vara ett enkelt beslut att ta för en ansvarsfull kommun.

Kalmar kommun ska vara en jämställd kommun. Vi vill öka takten i jämställdhetsarbetet genom försök med kortare arbetstid, anställa fler i skola och omsorg, ge mer resurser för rätten till heltid och barnomsorg på natt och helger. Detta är viktiga delar av en feministisk politik i Kalmar. Vi måste skapa bättre förutsättningar för fler jobb i Kalmarregionen. För det behövs fler bostäder, en större arbetsmarknadsregion och ett rikt kulturliv. Vi har under den senaste mandatperioden skapat förutsättningar för ett ökat byggande. Nu ser vi resultatet i byggandet av 400 nya bostäder, huvudsakligen hyresrätter, och ytterligare 400 bostäder kommer i nästa etapp.

Vänsterpartiets satsningar på en utbyggd kollektivtrafik ger större möjligheter för att jobba i Kalmarregionen. Timstrafik till Oskarshamn, pendeltåg till Växjö och utvecklad lokaltrafik är några exempel. Vårt långvariga arbete med ett regionalt kulturcentrum resulterar nu i en byggstart 2016. Kulturcentrum innehåller nya lokaler för Byteatern, kulturskolan, öppna förskolan Måsen och en kreativ välkomnande mötesplats. Vårt beslut om etablering av Linnéuniversitetet är ytterligare en byggsten i skapandet av ett attraktivare Kalmar. Vänsterpartiets arbete i landstinget för den nya läkarutbildningen innebär fler läkare till vården och forskningsresurser.

Vänsterpartiet har inte bara den bästa politiken, vi har också förmågan att åstadkomma resultat. Det är ansvaret för helheten som skapar den goda kommunen.

Bertil Dahl (V) kommunalråd,
Liselotte Ross (V), kultur- och fritidsnämnden
Elsa Berg (V) omsorgsnämnden,
Lars Holmberg (V) samhällsbyggnadsnämnden

Ska lärarna eller vinstintresset styra skolan?

Skolan är ett prioriterat område för Vänsterpartiet. Vi vill ha en likvärdig skola i hela landet. För att garantera likvärdighet och tillräckliga resurser tycker vi att staten bör ta mer ansvar. Kalmar ska vara en landets bästa skolkommuner. Lärarförbundets undersökning 2013 placerade Kalmar på 20:e plats.

Vi vägrar acceptera synsättet att det ska finnas bra och dåliga skolor. För oss ska varje förskola, fritidshem och skola var så bra att du och dina barn självklart kan välja den närmaste. Vi har byggt ett stort antal förskolor i Kalmar kommun under flera år och utbyggnaden fortsätter. Dessutom öppnade den fjärde ”nattisförskolan” i augusti för att underlätta för de som arbetar kvällar och helger. Skolverksamheten i Kalmar har hög kvalitet och personalen gör ett fantastiskt jobb.

Det är viktigt att pedagogerna får så mycket tid som möjligt med barnen. Det betyder att onödig administration måste bort. Det är barnens/elevernas behov och lärarnas kunskap som ska styra skolan, inte vinstintressen och vinstmaximering. Skattepengarna ska användas i verksamheten, punkt.

Betyg ska inte ges för tidigt. Vi säger nej till betyg i tidiga åldrar. Förslag om ordningsbetyg och en ständigt experimenterande skolminister löser inte skolans problem. Det är mer resurser med fler anställda, mindre klasser, mindre betygsfixering, elevernas utveckling och behov och förtroende för pedagogerna i skolan som måste till. Vi behöver också diskutera hur undervisningen utformas och hur skolan lever upp till sitt uppdrag att kompensera elevernas olika bakgrund och möjligheter.

Vänsterpartiet vill ha en avgiftsfri skola. Idag tas smygavgifter ut på olika sätt vid exempelvis resor. Detta förstärker redan stora klassklyftor och orättvisor. Läxhjälp ska erbjudas alla elever och ske i skolan under ledning av utbildade pedagoger. De äldre eleverna går från skolan till jobb, ibland under sommarlov. Då är det viktigt att veta sina rättigheter. Därför vill införa utbildning i arbetsrätt för de äldre eleverna.

Vi vill också ha en dag med helt vegetarisk mat i förskolan och skolan.

I förskolan, på fritidshemmet och i skolan får barn/elever bildning och utbildning för hela livet. Vi arbetar hårt för att Kalmar kommun ska vara en jämställd kommun. Arbetet är framgångsrikt och utbildningsområdet arbetar sedan länge bra med att få in ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Vi vill förstärka detta arbete genom att få in utbildning i genuskunskap i skolan för att ge pojkar och flickor samma möjligheter i livet. Vi vill att eleverna ska ha en medvetenhet och kunskap om den könsmaktsordning som finns och redskap för att leva jämställt.

Vänsterpartiet har, som ansvariga för personalfrågor, tagit initiativ till att under ett antal år satsa på att öka lönerna för personalen inom förskola, fritidshem och skola. Löneökningarna har varit 5-6 % högre under en treårsperiod i Kalmar jämfört med snittet i riket. Denna satsning vill vi fortsätta, men måste också ske tillsammans med löneökningar för övriga grupper i kommunen. Vi har flera grupper inom exempelvis omsorgerna som måste uppvärderas. Satsningen på arbetskläder har gjorts på vårt initiativ inom omsorgen och nu har vi också tagit fram pengar för arbetskläder till personalen inom förskola och fritidshem.

I förskolan, fritidshemmet och skolan skapas mycket av våra barns framtid. Barn och ungdomar får grunden för sitt framtida liv. Det är viktigt att den ”arbetsplatsen” präglas av arbetsro, förtroende, trygghet, tillräckliga resurser och att eleverna får utveckla sin nyfikenhet på livet och kunskap, skaparglädje och självkänsla tillsammans med andra. Skolan är viktig mötesplats för barn/elever från alla samhällsklasser och skolan har en uppgift bryta klasskillnaderna i vårt samhälle.

Det är vårt ansvar som politiker ge förskolan, fritidshemmet och skolan förutsättningar för en demokratisk skola och för ett livslångt lärande.

Bertil Dahl,
Liselotte Ross,
Leila ben Larbi och
Bo Hellström

Vänsterpartiet Kalmar

Folkets Park

En välfärd att lita på är inte till salu!

Vänsterpartiet har varit en aktiv part i utvecklingen av Folkets park. Det är bra att vi nu landat i att bygga vård och omsorgsboende i området. Folkets park är en viktigt dela av arbetarrörelsens historia i Kalmar. Att bygga bostäder i ett känsligt läge nära Södra vägen och stora industrier hade inte blivit bra. Nu kan vi bevara delar av parken och göra den tillgänglig för boende i området. Vi kan nu fokusera på att utveckla boendet i området kring kvarteret Konvaljen och där psykiatrin nu har sina lokaler. När de om några år flyttar in i nya lokaler kan nya hyresbostäder byggas i området.

Den avgörande frågan är vem som ska driva vård och omsorgsboendet. En välfärd att lita på är en välfärd utan vinster. Barometern visar idag att en stor majoritet av kalmarborna inte vill ha Vinster i välfärden. 30 % av de tillfrågade svarar ja på frågan. Hälften av centerväljarna, en tredjedel av moderatväljarna och 76 % av socialdemokraternas väljare säger nej till vinster i välfärden. Det var dessa partier som tillsammans drev frågan om att släppa in vinster i välfärden. Vänsterpartiet är det ända parti som tydligt säger nej till vinster i välfärden. Det kan inte vara meningen att dina och mina skattepengar ska skickas rakt igenom riskkapitalbolaget ner till ett skatteparadis.

Centerpartiets påstående att de skapar fler kvinnliga företagare visar sig stämma dåligt med verkligheten. Det är i allt väsentligt stora riskkapitalbolag som ligger driver verksamhet inom vård, skola och omsorg.

Vänsterpartiet är för en verklig valfrihet att där brukar får inflytande över sitt eget behov och hur det ska utföras. En stor arbetsgivare som Kalmar kommun kan dessutom erbjuda bra arbetsvillkor, rätt till heltid och en mångfald av personal med olika erfarenheter och bakgrund.

En Välfärd att lita på är Inte till salu

Bertil Dahl (V)

Liselotte Ross (V)

Lars Holmberg (V)

Barometern Debatt 25/8

”Kalmar kommun ska vara en kommun utan vinster i välfärden. Vi vill att varje skattekrona ska användas i verksamheten för individernas behov, inte som ­vinster för riskkapitalister.”

Ökat bostadsbyggande, kortare arbetstider och utbyggd kollektiv, tre av ­vänsterpartiets prioriterade områden i kommunpolitiken i Kalmar.
Vänsterpartiet har i majoritet styrt Kalmar under flera år. Detta märks tydligt på flera områden. Vi har en kommunal verksamhet med hög kvalitet. Vi bygger ut välfärden med nya förskolor och skolor, äldreboende och idrottsanläggningar. Vi bedriver ett framgångsrikt jämställdhetsarbete, bygger ut kollektivtrafik, utvecklar cykelstaden, gör miljösatsningar, listan kan göras lång. Kalmar är också en kommun där det händer saker året runt, en fantastisk sommarstad tack vare politiska beslut. Vänsterpartiet har gjort stor skillnad för en positiv utveckling i Kalmar kommun.

Nu är det dags att ta nästa steg vänster ut. Klyftorna är för stora mellan kvinnor och män, mellan de som har arbete och de som saknar, mellan de som har bra hälsa och de som mår sämre. Klassklyftorna ökar i vårt land. Ett starkt Vänsterparti kan driva på för solidaritet, rättvisa, riktiga jobb och mindre klyftor. En ny vänsterregering skapar också större förutsättningar för kommunen.

Kalmar kommun ska vara en kommun utan vinster i välfärden. Vi vill att varje skattekrona ska användas i verksamheten för individernas behov, inte som vinster för riskkapitalister. Vänsterpartiet är för valfrihet och mångfald. Valfrihet för individen är exempelvis att kunna påverka innehållet i omsorgen, att omges av samma personer och att personalen har tillräckligt med tid. Det handlar inte om att välja ur glättiga försäljningsbroschyrer.

Vi välkomnar olika intressenter som vill utveckla verksamheten utan vinstintressen. Vi vill ge personalen större inflytande. Det viktiga är att människors behov kommer före lönsamhetsmaximering. Solidaritet och omtanke ska gälla istället för girighet och vinstuttag.

Kasta LOV, lagen om utförsäljning av omsorgen av de äldre, i papperskorgen. Vi vill ha en öppen kommun med insyn för invånarna med möjlighet att påverka. Privatisering innebär stängda möten utan insyn, sämre trygghet och villkor för de anställda. En välfärd utan vinstuttag borde vara ett enkelt beslut att ta för en ansvarsfull kommun.

Kalmar kommun ska vara en jämställd kommun. Vi vill öka takten i jämställdhetsarbetet genom försök med kortare arbetstid, anställa fler i skola och omsorg, ge mer resurser för rätten till heltid och barnomsorg på natt och helger. Detta är viktiga delar av en feministisk politik i Kalmar.

Vi måste skapa bättre förutsättningar för fler jobb i Kalmarregionen. För det behövs fler bostäder, en större arbetsmarknadsregion och ett rikt kulturliv. Vi har under den senaste mandatperioden skapat förutsättningar för ett ökat byggande. Nu ser vi resultatet i byggandet av 400 nya bostäder, huvudsakligen hyresrätter, och ytterligare 400 bostäder kommer i nästa etapp.

Vänsterpartiets satsningar på en utbyggd kollektivtrafik ger större möjligheter för att jobba i Kalmarregionen. Timstrafik till Oskarshamn, pendeltåg till Växjö och utvecklad lokaltrafik är några exempel. Vårt långvariga arbete med ett regionalt kulturcentrum resulterar nu i en byggstart 2016.

Kulturcentrum innehåller nya lokaler för Byteatern, kulturskolan, öppna förskolan Måsen och en kreativ välkomnande mötesplats. Vårt beslut om etablering av Linnéuniversitetet är ytterligare en byggsten i skapandet av ett attraktivare Kalmar. Vänsterpartiets arbete i landstinget för den nya läkarutbildningen innebär fler läkare till vården och forsknings­resurser.

Vänsterpartiet har inte bara den bästa politiken, vi har också förmågan att åstadkomma resultat.
Det är ansvaret för helheten som skapar den goda kommunen.

Bertil Dahl (V)
kommunalråd

Liselotte Ross (V)
kultur- och fritidsnämnden

Elsa Berg (V)

omsorgsnämnden

Lars Holmberg (V)
samhällsbyggnadsnämnden

Svar på bakåtsträvande moderater i lördagens Östran

Moderata bakåtsträvare!

Om Moderaterna fått bestämma hade vi fortfarande arbetat 7 dagar i vecka med en arbetstid på 10 timmar om dagen och utan reglerad semester. Moderaterna har inte vid något tillfälle i riksdagen röstat för kortare arbetstid och bättre villkor i anställningen. Konsekvent står de på arbetsgivarens sida. Under 8 år har de sänkt skatterna med 130 miljarder där huvuddelen av pengarna gått till höginkomsttagare och företag. Motivet har varit att det skapar fler jobb.

Sanningen är att arbetslösheten är högre och långtidsarbetslösheten har tredubblats. Människor står idag längre från arbetsmarknaden och många är inlåsta i fas 3. Mot detta står Vänsterpartiets förslag om att under nästa mandatperiod pröva 6 timmar arbetsdag inom delar av verksamheten i Kalmar kommun och landstinget. Målet är att på sikt sänka talet sänktes arbetstiden från 45 till 40 timmar i veckan samtidigt infördes 5 dagars vecka.

Detta var möjligt genom att den utveckling som sker och effektivitetsvinsterna i verksamheterna fördelades mellan arbetare och företagare. Det är rimligt att detta leder till bättre arbetsmiljö, lägre sjukskrivning och högre arbetstillfredställelse. Dessutom ökar behovet av arbetskraft. En av de utmaningar som den offentliga sektorn står inför är rekrytering av personal till vård och omsorg. Kortare arbetstid bättre anställningsvillkor och sundare arbetsmiljö är en väg om att göra detta viktiga arbete attraktivare.

Moderaterna har alltid varit motståndare till förbättringar för den vanliga arbetaren. Det har gällt kortare arbetstid, längre semester, bättre inflytande i arbetet, bättre arbetsmiljö och tryggare anställningsvillkor. Alltid protesterar moderaterna.

Vänsterpartiet ser ett annat samhälle. Vi vill minska klyftorna i samhället, satsa på utbildning och jobb, anställa fler i vård och omsorg och införa en rättvis fördelning av de resurser som finns i samhället. Det är människors behov och bästa som ska styra utvecklingen, inte kortsiktiga vinstintressen, girighet och konservativa bakåtsträvare.

Bertil Dahl (V) Kommunalråd

Linda Fleetwood (V) Landstingsråd

Lars Holmberg (V) Ordförande Vänsterpartiet Kalmar län

Insändare i Barometern den 9 augusti

Veolias hämnd på SEKO-anställda

Det har gått mindre än två månader sedan den stora tågkonflikten i södra Sverige avslutades. För att undvika en utökning av konflikten till bl.a. pendeltågtrafiken i Stockholm fick facket igenom de viktigaste kraven om anställningsvillkoren. Nu tvistar Veolia om åtskilliga punkter i det avtal parterna kommit överens om. Man kör t.ex. med lägre bemanning än vad Öresundståg AB beställt. Ibland förekommer turer med enbart lokföraren ombord. Detta strider mot upphandlingsavtalet och får förstås en lång rad konsekvenser för såväl servicen, säkerheten som arbetsmiljön ombord:

Om tåget blir försenat – vem besvarar resenärernas alla frågor om anslutningar?

Om tåget skulle tåget bli stående på linjen (med kanske 500 resenärer ombord) och vem hjälper barnfamiljer, äldre och personer med funktionsnedsättning tillrätta?

Om någon blir akut sjuk – vad händer då?

Dessutom kan ju frånvaron av ombordpersonal uppmuntra till att resa utan biljett, vilket självklart får minskade intäkter som följd. Veolia vill nu säga upp 95 personer, varav 22 ska erbjudas återanställning på 75 %. Men det vittnar både tågpersonal och fackliga företrädare om.

Arbetsgivaren har börjat kräva läkarintyg från första sjukdagen. Uppsägningsmöten utan facklig närvaro arrangeras, där var och en får skriva under på att man accepterar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Personal har setts förtvivlade och gråtfärdiga på stationerna före tågets avgång. Ja, vittnesbörden är många och fruktansvärda. Detta är helt oacceptabelt!

När Veolia vann senaste upphandlingen med anbud som var 50 miljoner kronor lägre än konkurrenterna befarade personalen redan då att Veolia måste kalkylera med omfattande neddragningar, för att få det att gå ihop. Resultatet ser vi nu och talar för sig själv. Det har alltså återigen visat sig, att upphandling av viktig offentlig service fungerar dåligt när skattemedel finansierar avtal med privata operatörer som först och främst är intresserad att säkra sin vinstmarginal.

Avtalet är attraktivt för det är långvarigt och finansiellt säkert. Därför även med ett för lågt anbud. Nu försöker företaget att anpassa verksamheten till kostnadstäckningen med tilltag som är på kant med avtalet och definitivt inte lever upp till den kvalitet och personalpolitik som huvudmännen (sex landsting/ regioner i södra Sverige) förväntar sig.

Vänsterpartiet anser att Veolia nu hämnas på den servicepersonal som ska säkra ett bra bemötande, en god service och se till att passagerarsäkerheten är hög på Öresundstågen. Slutsatsen är enkel: I det korta perspektivet måste Veolia tvingas upphöra med att utsätta resenärer och personal för detta sitt girighetsexperiment. I ett längre perspektiv måste tågtrafiken återtas i offentlig regi.

Ragnar Olsson (V)

Bertil Dahl (V)

Vänsterpartiets representanter i KLT

Insändare om Feminism i Östran den 13 juli.

Jämställdhet kräver en ny politik!

Det är många år sedan vi i Vänsterpartiet skrev in feminismen i vårt partiprogram. Vi såg en könsmaktsordning där kvinnor var underordnade män och det skulle vi ändra på. Vi ville ha verklig jämställdhet och var redo att ta de beslut som behövdes. En feministisk politik ska genomsyra alla politiska förslag. Jämställdhet är en fråga för både kvinnor och män. Jämställdhet är inte något som kommer av sig själv för att fler politiker pratar om det. För att vi ska få ett jämställt samhälle krävs politisk vilja, samhällsförändringar och konkreta förslag.

Många kritiserades oss och skämtade hånfullt bort frågan. Idag är det andra tongångar. De flesta pratar om jämställdhet och vissa kallar sig feminister, men är man verkligen redo att ta de avgörandebesluten?

För det finns ett antal problem. Ett jämställt samhälle kräver samhällsförändringar, politisk kamp och en helhetssyn på samhället. Klyftorna mellan människor måste kraftigt minska. Det är idag stora klasskillnader i samhället, inte minst mellan män och kvinnor, men även mellan kvinnor. Det krävs en omfördelning av makt och resurser, men också att tillgängliga pengar används rätt. Skattesänkningar för höginkomsttagare och mindre resurser för skola och omsorg ökar knappast jämställdheten.

Istället krävs ett rättvisare skattessystem, rätten till heltid, jämställda löner, förstärkt arbetsrätt, mer pengar till att anställa fler i förskola, fritidshem, skola, omsorg och sjukvård och att avskaffa våld i nära relationer. En utbyggd delad föräldraförsäkring, ett rättvist pensionssystem som inte missgynnar pensionärer med låga inkomster, många kvinnor, är andra viktiga åtgärder.

Men det handlar också om att kommuner och landsting går före som jämställda arbetsplatser med en jämställdhetssäkrad verksamhet. I Kalmar, där Vänsterpartiet är ansvariga för jämställdhetsfrågorna, finns ett pågående framgångsrikt arbete med den jämställda kommunen.

Det handlar också om synen på människor och välfärd. Vi i Vänsterpartiet säger att människors behov ska styra välfärdens verksamhet och utbyggnad. Skolan är ingen marknad och kunskap och bildning är inga varor. När riskkapitalbolagen leker affär med välfärden och stänger verksamheten om den inte är tillräckligt lönsam, är det de många anställda, oftast kvinnor, som drabbas hårdast.

Vinster i välfärden hör inte hemma i ett jämställt samhälle. Ett jämlikt samhälle är en avgörande del i verklig jämställdhet. Man kan undra om de nyvaknade borgerliga feministerna verkligen är med på att förändra samhället.

I Kalmar har vi få vinstintressen i den kommunala verksamheten. Detta är naturligtvis ett resultat av att Vänsterpartiet finns i den politiska ledningen.

Egentligen räcker det med en faktor för att införa jämställdhet och det är rättvisa. Verklig jämställdhet är en mänsklig rättighet som ingen kan ifrågasätta. Svårare är så behöver det inte vara, men konkreta resultat kräver samhällsförändringar. Vi i Vänsterpartiet arbetar på alla plan för att ta ansvar för ett nytt jämställt samhälle där halva makten och hela lönen gäller. Vi vill att hela befolkningen, inte bara halva, ska ha samma möjligheter och rättigheter att förverkliga sitt liv och delta i hela samhället på lika villkor. Detta kräver en radikal vänsterpolitik.

Bertil Dahl (V), Liselotte Ross (V)

1:a och 2:a namn på Vänsterpartiets kommunlista i Kalmar

Bertil Dahls svar på B-G Svedjenäs insändare.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti!
Det är en bitter B-G Svedjenäs som i en insändare undrar vad bl.a. jag gör för jämställdheten i Kalmar kommun. Jag var en av de som kraftigt reagerade när Svedjenäs i en podcast gjorde mycket kvinnoförnedrande utallande direkt mot en kvinnlig politiker. Det var ett kraftigt övertramp och speglade en kvinnosyn som borde tillhöra stenåldern. Även media, föreningar och företag gjorde samma kritiska analys och fördömmande. Det är bra att Svedjenäs lär av detta, men det är inte främst han som behöver sympatin utan mycket mer de som har varit utsatta för hans agerande.

Vi arbetar framgångsrikt i Kalmar kommun med jämställdhetsfrågorna. Som jämställdhetsansvarig politiker arbetar jag och Vänsterpartiet för en jämställd arbetsplats, en jämställdhetssäkrad verksamhet och att påverka för att hela kommunen ska vara en jämställd kommun. Vi har tidigare beskrivit delar av arbetet i en debattartikel. En omfattande utvärdering finns för den som är intresserad. Kanske något för Svedjenäs? Däremot kan inte jag eller Vänsterpartiet bestämma hur andra partier väljer att sammanställa sina listor inför kommande val. Kommunen som organisationen kan inte heller tala om för partierna hur valsedlarna ska se ut. Där har partierna hela ansvaret.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och arbetar sedan mycket länge med att förändra samhället i grunden. Vi vill bryta den könsmaktsordning som finns i samhället. Vi vill ha ett rättvist jämlikt samhälle där klassklyftorna kraftigt minskar och där verklig jämställdhet råder. Vi arbetar på alla plan med jämställdhetsfrågorna. Det vet säkert Svedjenäs eller kan få information om arbetet. Inom partiet finns ett omfattande jämställdhetsarbete. Kvinnor ska vara representerade på minst 50 % av alla poster och uppdrag. Vi mäter kvinnor och mäns inflytande och delaktighet, har speciella utbildningar, osv. Inför valet nominerar medlemmar namn till listorna, en valberedning lägger ett förslag till medlemmarna som sedan beslutar om hur listorna ska se ut. Av de 10 första namnen på exempelvis kommunlistan är 6 kvinnor.

Vänsterpartiet är mycket tydligt feministiskt parti. Vi vet vad vi vill och kämpar för ett verkligt jämställt samhälle. Vårt land och vår kommun har fortfarande mycket kvar att göra innan vi når målet om ett jämställt samhälle. Klyftorna mellan män och kvinnor är mycket stora vad gäller löner, arbetsvillkor, ansvar för hem och barn, makt och inflytande. Därför behövs alla krafter i denna kamp. Kanske kan en uppvaknande Svedjenäs också delta i arbetet?

 

Bertil Dahl (V)

Kommunalråd Kalmar

Jens Körge skriver i Sydsvenskan om tågstrejken

Jag själv inte så gammal i gamet och strejkerna jag upplevt och kommer ihåg går med lätthet att räkna med hjälp av fingrarna.

Att tågen nu står stilla på flera håll i landet har utvecklats till så mycket mer än en fråga om enbart tågpersonalens anställningsvillkor. Den strejk Seko-medlemmarna nu genomför har blivit den viktigaste i kampen för rättvisa och trygga anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden som jag beskådat.

Arbetsmarknadskonflikter av den här sorten är alltid ojämna. Det blir allt för tydligt när Veolias företrädare Almega köper helsidesannonser i flera stora dagstidningar, bland annat Sydsvenskan, för att vinna opinion. Att Almega dessutom i annonsen försöker påskina att konflikten handlar om gnälliga högavlönade lokförare som ställer orimliga krav gör tilltaget än mer anmärkningsvärt.

I denna ojämna kamp för rätt till en trygg anställning har vi arbetare bara ett vapen – strejken, att gemensamt vägra arbeta. Nu vill folkpartiet begränsa rätten att strejka genom att införa krav på ”proportionalitet”. I praktiken skulle dessa krav på begränsning kunna göra en strejk omärkbar. En omärkbar strejk blir en verkningslös strejk och arbetare i Sverige förlorar än mer makt över sitt arbetsliv.

Därför är det viktigt att vi alla står upp för och värnar rätten att strejka och att vi visar Sekos medlemmar solidaritet. Ta en sväng förbi tågstationen och hälsa på strejkvakterna, visa tacksamhet för att de tar striden. Nästa gång är det din bransch och din arbetsgivare som vill säga upp personal för att återanställa med försämrad anställningstrygghet eller ta in bemanningsföretag. Då kommer de du visade solidaritet att visa solidaritet med dig.

 

Jens Körge (V) i ändstationsstaden Kalmar

892337_10153690471665858_1867896011_o

(http://www.sydsvenskan.se/asikter/varna-ratten-att-strejka-och-visa-solidaritet/)

Gilla oss på Facebook!