Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

Här hittar du programmet i en smidig PDF istället: Kommunalpolitiskt Handlingsprogram 2014

Vänsterpartiet har i majoritet styrt Kalmar under den senaste mandatperioden. Vänsterpartiet har stort inflytande över politiken i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i alla styrelser och nämnder. Vår politik gör skillnad.

Några exempel är utbyggnaden av förskolor och skolor, Linneuniversitetet, satsningar på föreningsanläggningar, genussmarta fritidsgårdar och kommande kulturcentrum. Vi har även gjort stora satsningar på miljön och utvecklat Cykelstaden. Vi har stått i täten för kommunens jämställdhetsarbete och en ansvarsfull personalpolitik.

Vi har drivit på för en öppen kommunal verksamhet, en av landet bästa upphandlings-policys samt utbyggd välfärd med hög kvalitet istället för privatiseringar
och vinstutdelning. Kalmar är Fair Trade City sen 2008 på initiativ från Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har infört rätt till heltid i Kalmar och sänkt terminsavgifterna på kulturskolan.

Vi har byggt ut miljövänlig kollektivtrafik och arbetar nu vidare för att erbjuda gratis resor för flera grupper i samhället. Kalmar kommun handlar varor och tjänster för
600 miljoner kr/år. I kommunens upphandlingspolicy har Vänsterpartiet arbetat för att mota bort svartjobb, kräva svenska kollektivavtal och att det inte finns kopplingar till s.k. skatteparadis. Vi är inte bara ett parti som vill se en bättre värld – vi gör något för att komma dit också.

Det är inte bara under den senaste mandatperioden vi styrt Kalmar i majoritet. Vänsterpartiet har varit med och utvecklat Kalmar kommun under 19 års tid. Vi styr även i Kalmar landsting samt i sju andra landsting och 85 kommuner där 3 miljoner människor röstat för att Vänsterpartiet ska vara med och styra. Vänsterpartiet för en ny politik Vänsterpartiet står för ett alternativ som utmanar den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik. Vi vet att politik kan göra skillnad och är en nödvändig förutsättning för att kunna förändra samhället.

Vårt alternativ är ett samhälle med gemensamma lösningar, omtanke och framsynt öppen demokratisk styrning. Där jobben är trygga, rättvisa råder mellan könen, där alla invånare i samhället är jämställda, där omtanke och solidaritet, inte girighet och vinstuttag är drivkraften i samhällsutvecklingen. Detta ser vi som en självklarhet. Det var så ett rättvisare Sverige en gång började byggas. Det byggs med vänsterpolitik, där Vänsterpartiet får politiskt inflytande kommer vi att kämpa för ett tryggare och rättvisare Sverige.

Många pensionärer har svårt att få ekonomin att gå ihop, och de betalar idag högre skatt än de som arbetar. De allra flesta av dem med låga pensioner är kvinnor. Pension är uppskjuten lön därför måste den orättvisa beskattningsklyftan mellan löntagare och pensionärer slutas. I vår budgetmotion föreslår vi att skatten sänks för de pensionärer som har lägst inkomster. För de med pensioner på upp till 16 000 kronor i månaden sänks skatten för pensioner upp till 12 000 kronor tas hela skatteklyftan bort. Genom vårt förslag förbättras ekonomin för dem med låga pensioner samtidigt som rättvisan i skattesystemet ökar.

 

Miljö

Alla nu levande människor och kommande generationer ska ha rätt till ren luft, rent vatten, säkra livsmedel och tillgång till natur. Sveriges unika miljökvalitetsmål och vår miljölagstiftning måste utvecklas för att bli ett ambitiöst redskap i arbete med att lösa miljöproblemen till nästa generation på nationell och lokal nivå. År 2050 ska Sverige vara ett land med nollutsläpp.

Vi anser att internationella miljökonventioner ska överordnas internationella frihandelsavtal samt att miljöhänsyn ska gå före marknaden inom EU. Gemensamma lösningar i form av investeringar samt styrmedel med utgångspunkten att förorenaren betalar krävs. Svenska kommuner, landsting och företag ska få hjälp att minska sina utsläpp med en stor investeringsfond för klimatet på 3 miljarder de kommande tre åren.

Jordbruket, skogsbruket och fisket måste bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt. Naturresurserna måste brukas så att ekosystemen inte försvagas och mångfalden av arter bevaras. Vänsterpartiet vill därför införa en starkare lagstiftning för att stärka miljöhänsynen. Genom skatter och avgifter vill vi minska övergödning, mängden bekämpningsmedel och kalhyggen. Med intäkterna vill vi ge stöd till det som är långsiktigt hållbart som t.ex. ekologiskt jordbruk och kalhyggesfritt skogsbruk.

 

Integration

Vänsterpartiet kämpar för en rättvis, solidarisk och human flyktingpolitik. Vårt sätt att bemöta asylsökande människor är ett viktigt mått på hur vi själva respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. En lyckad integration bygger på att människor med olika bakgrund möts. Dessa möten blir bara möjliga i ett samhälle utan stora klyftor, där människor med olika bakgrund möts naturligt. Därför måste vi bryta med dagens politik som ökar klyftorna och skapar segregerade bostadsområden och skolor. Det viktigaste vi kan göra för integrationen är att föra en politik som minskar arbetslöshet, ekonomiska och sociala klyftor.

 

Feministisk politik för förändring

Som feministiskt parti arbetar Vänsterpartiet för ett samhälle fritt från förtryck där var och en fritt bestämmer över sitt eget liv, där frågan om kön inte spelar någon roll för hur en person bemöts eller vilka möjligheter hen har.
I dagens samhälle finns en ojämlik maktstruktur, en könsmaktsordning som skapar orättvisor och diskriminering. Könsmaktsordningen genomsyrar sociala, ekonomiska och politiska strukturer och ger män som grupp omotiverat mycket makt och inflytande. Kvinnors arbete värderas lägre än mäns deras arbetsmiljö och arbetsvillkor ser olika ut. Rätten till heltid är ingen självklarhet. Könsmaktsordningen finns i familjen, politiken, näringslivet, förenings- och kulturlivet, medierna, skolan och på arbetsmarknaden. Vänsterpartiet bekämpar denna orättvisa.

Vi ifrågasätter och analyserar hur makt fördelas mellan könen. Vår feministiska politik består av en mängd konkreta förslag. Vi arbetar för att avskaffa diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Vi vill individualisera föräldraförsäkringen så att dagarna delas lika mellan föräldrarna. Vi kräver en samtyckeslag där rättsväsendet måste få ökad kompetens om sexualiserat våld och HBTQ-frågor. Vi kräver att det ska finnas tillgång till skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Kommuner och ge ett bra bemötande samt ge stöd till kvinnojourer.

 

Välfärd utan vinstintressen

Efter 8 år med en högerregering har det blivit allt för tydligt hur giriga vinstintressen påverkar vår välfärd. Skandal efter skandal har rapporterats från vinstdrivande skolor, förskolor och vårdföretag. Brister i meddelarfriheten gör det sannolikt att det som kommit upp till ytan enbart är toppen på ett isberg. Vänsterpartiet är det enda partiet som kämpar för att stoppa vinstintresset i vår skattefinansierade välfärd. En solidarisk jämställd och jämlik välfärd styrs av människors behov och inte av plånboken.

Att Kalmar kommun i låg utsträckning har privatiserats är ingen tillfällighet, det är resultatet av ett aktivt lokalt Vänsterparti. När andra partier i Kalmar röstar för dyra LOV-reformer vill vi i Vänsterpartiet satsa på verklig valfrihet och utveckla den egna verksamheten. Verklig valfrihet ger människor rätt att fritt välja och styra över sitt eget liv och kropp Att kunna välja är en mänsklig rättighet. Frihet är att i en svår situation, när man är beroende, inte behöva tvingas att vara kund på en marknad.
Årligen köper Kalmar kommun in varor och tjänster för 600 miljoner. Vänsterpartiet är drivande i arbetet med kommunens upphandlingspolicy. Nu ställs det krav på att varu- och tjänsteleverantörer ska följa svenska kollektivavtal och inte ha koppling till skatte-paradis. Kalmar kommun ska vara en schysst kommun och ställa höga sociala och etiska krav i sin upphandling.

Vi vill:
• Att vi blir en kommun helt utan vinster i välfärden.

• Bygga ut välfärden med hög kvalité genom att anställa mer personal.

• Att all kommunal välfärd ska ha ett tydligt feministiskt perspektiv.

• Vi vill öka personalinflytandet genom fler personalkooperativ och intraprenader

• Att rätten till heltid med schyssta arbetsvillkor blir en självklarhet i kommunen.

• Starta ett försök med kortare arbetstid inom någon del av kommunens verksamhet.

• Att kommunens upphandling följer högt ställda etiska och sociala krav.

 

Allas rätt till jobb och bostad

Vänsterpartiets politik bidrar till att Kalmar växer och utvecklas. Vi vill fortsätta underlätta för företag att verka i Kalmar, speciellt de mindre/medelstora företagen. Vi har ett Linnéuniversitet som sysselsätter tusentals och får unga att flytta hit för att stanna och arbetslösheten i Kalmar kommun är bland de lägsta i länet. En utvidgad arbetsmarknads-region genom minskad restid med kollektivtrafiken ger kommuninnevånarna möjlighet till fler jobb. Kalmar kommun med över 5000 anställda är Kalmars största arbetsgivare. Vi i Vänsterpartiet står för trygga anställningar med rätt till heltid och utan inblandning av bemanningsföretag.

Vi i Vänsterpartiet i Kalmar står för en bostadspolitik där segregation motverkas genom blandad bebyggelse, dvs. villor, bostadsrätter och hyresrätter i samma område. Behovet av hyresrätter i Kalmar är extra stort. Genom markanvisningar vill vi säkra byggandet av fler hyresrätter till rimliga hyror.
Kalmar slott, regalskeppet Kronan, vackra gamla staden tillsammans med Kalmar FF, Ironman och Kalmar Grand prix gör Kalmar till en unik turist- och besöksstad med stor potential värd att satsa vidare på som ger många arbetstillfällen inom små och medelstora företag.

Vi vill:
• Att det byggs 400 bostäder per år varav minst 300 hyresrätter.

• Att Kalmarhem med stort socialt, miljömässigt och ekologiskt ansvarstagande bygger 50-70 lägenheter per år.

• Att det inrättas en kommunal bostadsförmedling.

• Att kommunen garanterar unga jobb/utbildning inom 90 dagar.

• Stödja Linnéuniversitetets fortsatta utveckling i Kalmar.

 

Kultur och fritid

Kultur och fritidsaktiviteter är en förutsättning för en levande stad med levande människor och en demokratisk utveckling. Här spelar ett föreningsliv med tillgång till bra anläggningar en stor roll. Vi vill öka satsningen på föreningslivet och byggandet av anläggningar som exempelvis friidrott. Behovet av en ny modern simhall har blivit allt tydligare med tiden och under kommande mandatperioden vill vi påbörja det arbetet.

Ett nytt Kulturcentrum i Kalmar som skulle samla bibliotek, Byteatern och kulturskolan är en fråga som Vänsterpartiet länge drivit. Kulturcentrum kommer bli den mötesplats som skapa möjligheter till nya samarbeten med spännande verksamhetsformer. Det är med glädje vi ser att arbetet börjar ta form. Vår förhoppning är att spaden ska sättas i marken 2016.

Funkabo fritidsgård var först ut i Kalmar med konceptet Genusmedvetna fritidsgården. Nu arbetar vi vidare med konceptet och applicerar det på kommunens samtliga fritidsgårdar.

Vi vill:
• Att kulturcentrum börjar byggas 2016.

• Att kommunen arbetar aktivt för en Pridefestival 2015.

• Att projektet med genus-fritidsgårdar fortsätter.

• Att arbetet med en ny simhall påbörjas under mandatperioden.

• Att resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ett genusperspektiv genomsyrar alla idrottsanläggningar.

• Att Kalmar kommun ska erbjuda fristad för förföljda författare och konstnärer.

• Att det skapas lagliga graffitiväggar i kommunen.

 

Miljö och kommunikation

Hela jordens befolkning står inför stora utmaningar och vi som politiker har, oavsett om vi verkar på kommunal, regional, nationell eller internationell nivå, ett ansvar att göra vad vi förmår för att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Kalmar ska vara en av de bästa kommunerna för en hållbar utveckling. Detta kräver att vi arbetar klimatsmart bland annat genom att ställa tydliga krav i upphandlingspolicyn, göra staden cykelvänlig och skapa en väl fungerande kollektivtrafik och genom effektivt energiutnyttjande, teknik för miljöriktigt byggande, hållbara transporter och förbättrad mätning av vår klimatpåverkan ska Kalmar tillhöra toppskiktet av det svenska klimatarbetet.

Som långsiktigt mål vill vi att år 2020 ska 65 % av resorna inom Kalmar tätort ske med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Genom arbetet med Cykelstad Kalmar har vi varit drivande i att underlätta för Kalmarbor att på ett säkert och smidigt sätt cykla till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteten.
Att kollektivtrafik ska göras avgiftsfri ser vi som ett naturligt steg i en värld som är i akut behov av en grön omställning. I Kalmar vill vi börja med att låta stadens unga, familjer med barnvagn samt pensionärer åka gratis. Fri kollektivtrafik är inte bara en viktig klimatreform utan även en rättvisereform. Fler ungdomar får möjlighet att delta på fritidsaktiviteter, personer med barnvagn slipper lämna sin barnvagn för att genomföra biljettköpet och våra äldre ges möjlighet till ett aktivare liv.

Ungefär 25 % av en människas miljöpåverkan kommer från maten. Därför är vi stolta över att vi i Kalmars rödgröna majoritet har satt upp målet att 70 % av all mat som serveras inom vår verksamhet ska vara ekologisk eller närodlad. Som ett vidare led in den här satsningen vill vi införa en vegetarisk dag i veckan på våra skolor. Med det skulle vi förutom den direkta effekten med minskad klimatpåverkan höja medvetenheten kring hur det vi stoppar i oss påverkar miljön och göra vegetariskt till en naturlig del av vardagen.

Vi vill:
• Att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri.

• Arbeta för pendeltrafik till Växjö, Karlskrona och Oskarshamn.

• Att 70% av all mat i den kommunala verksamheten ska år 2020 vara ekologiskoch/eller närodlad.

• Att det införs en vegetarisk dag i alla skolor.

• Att satsningen på förnyelsebara energikällor ökar på och i kommunalabyggnader.

• Att det satsas på blåmusselodlingar i Kalmarsund .

• Att kommunen är en fossilfri kommun till 2025.

• Att det sker en ökad satsning på solenergi.

 

Skola och utbildning

Den viktigaste frågan för oss i Vänsterpartiet är att alla barn och ungdomar oberoende av klass, etnicitet, funktionsnedsättning eller kön ska ha rätt att tillägna sig kunskap, lärande och utveckling. Skolans arbetssätt ska vara integrerande. En likvärdig skola kompenserar för elevernas olika förutsättningar i syfte att alla ska ges likartade möjligheter att få
kunskap.

Vänsterpartiet verkar för en stark offentlig skola med hög kvalité där systemet med fristående skolor ska avskaffas. Resurserna inom skolans område ska fördelas till de skolor och elever där behoven finns och inte hamna hos riskkapitalbolagen.

Vi vill:
• Att Kalmar blir en av Sveriges bästa skolkommuner med ökad elevdemokrati.

•Att alla elever erbjuds läxhjälp .

• Att andelen lärarledd undervisning i vuxenutbildningen ökar.

•Att en utbildning i arbetsrätt ges på högstadiet och gymnasiet.

•Att skolan ska erbjuda all utrustning för skolaktiviteter samt vara avgiftsfri.

•Att all personal inom förskola och fritidshem erbjuds arbetskläder.

Gilla oss på Facebook!