Insändare

Debattartikel om Kulturcentrum; Kulturcentrum nästa!

Vänsterpartiet har under många år kämpat för ett Kulturhus i Kalmar. Vi fick in ett beslut i budgeten för 2014. Nu tas viktiga beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om det fortsatta arbetet för att Kulturcentrum ska bli verklighet. Platsen för Kulturcentrum är Tullslätten i Kalmar och byggstart planeras till slutet av 2016. Landstinget och Regionförbundet är med i arbetet med Byteatern och Kulturcentrum.

Vänsterpartiet menar att Kulturcentrum ska vara en kreativ välkomnande regional mötesplats mitt i Kalmar för alla åldrar året om. En plats som pulserar av liv och engagemang, som erbjuder på upplevelser, kunskap och samtal och som låter människor vara kreativa, delaktiga och synliga. En plats som öppnar nya och spännande dörrar mot världen och in mot oss själva. Vi vet att kulturen spelar en avgörande roll för hur vi kan leva våra liva, för impulser, nytänkande, kritiskt granskande, upplevelser, ny kunskap, skapande, möten och möjlighet att tillsammans utveckla samhället.

Tillgång till kulturupplevelser och möjlighet att kunna utöva kultur i olika former är en av de största tillväxtfaktorerna för vår kommun och region. Kulturen är en drivkraft för att bygga upp ett demokratiskt samhälle och vår välfärd. En fri kultur i ett demokratiskt samhälle försvarar varje människas lika värde och olika gruppers rätt till val av liv, religion och kultur, grundläggande mänskliga rättigheter. Därför är Kulturcentrum så viktigt.

I Kulturcentrum ska Kalmar Stadsbibliotek, Byteatern Kalmar län, Kulturskolan och öppna förskolan Måsen finnas, men också mycket mer. Vänsterpartiet vill att Kulturcentrum ska bli ett demokratiskt vardagsrum där besökare, professionella kulturarbetare, olika föreningar, studieförbund, organisation, skolor, invånare och många fler möts och tillsammans skapar eller bara är. Kulturcentrum ska vara en mötesplats med teater- och dansscener, konserthall, bibliotek, utställningar, programverksamhet och restaurang/cafe´med scen. Men än är inte Kulturcentrum i hamn. I planeringen finns cirka 35 miljoner avsatta till Kulturcentrum, men nu måste ytterligare pengar avsättas i kommunens budget, men också i landstingets budget. Därför måste vi alla ”byggare” av kultur fortsätta slåss och samla krafterna för ett Kulturcentrum. Kalmarregionen behöver ett kulturlyft. Kulturarbetare måste få bättre förutsättningar för sitt arbete. Vi behöver nya kreativa mötesplatser.

Vi i Vänsterpartiet vet vad vi vill, Kulturcentrum nästa!
Bertil Dahl (V), kommunalråd

Liselotte Ross, (V) ledamot kultur- och fritidsnämnden

Samin Saleh Ahmed, (V) ersättare kultur- och fritidsnämnden

Linda Fleetwood, (V) landstingsråd, ordförande Kulturberedningen

Insändare om LOV

Nyligen presenterades en undersökning som visar att 69% av Sveriges befolkning är emot vinster i välfärden. Folkpartipolitiker i Kalmar är tydligen fortfarande för och verkar väldigt måna om att hålla debatten om LOV vid liv och poängterar gärna att Vänsterpartiet i Kalmar tog strid mot införandet av densamma i höstas. Och det stämmer.  Vi i Vänsterpartiet är emot vinstintresse i välfärden och därmed även LOV.

Låt oss ta det här från början.

Genom att tillåta vinstdrivande företag inom omsorgen så försvinner pengar som skulle gått just till omsorg rakt ner i privata fickor. Det man i huvudsak gör vinst på inom omsorgen är att effektivisera människor som jobbar med människor, dvs att låta färre ta hand om fler. Genom att göra en marknad av omsorgen så flyttas fokus från kärnverksamheten till att spendera tid och resurser på bland annat marknadsföring. Till råga på allt erbjuder inte privata vårdföretagare någon meddelarfrihet värd namnet, vilket sannolikt betyder att alla de skandaler som trots allt kommit upp till ytan bara är toppen av ett isberg. Dessutom, med all respekt för vårdtagarna, så är många som beviljats omsorgsinsatser svårt sjuka, svaga, åldrade människor och i flertalet fall finns demensdiagnos. Dessa ska inte riskera att göra ett dåligt val.

Nu till Birgitta Nordlöws (fp) orimligheter på Östrans insändarsida. Från alliansföreträdare på nationell nivå heter det att man ska öka kontrollerna för att förhindra oseriösa omsorgsutförare. Birgitta Nordlöw folkpartiet i Kalmar vill minska ner(!) utförarnas förfrågningsunderlaget, vilket inte kan tolkas på något annat sätt än att det ska göras lättare för vilket företag som helst att komma till Kalmar och leka affär med vår omsorg. Vidare föreslås att kommunen ska höja ersättningen för privata utförare. När det sätt i ljuset av att en höjning ska ske för att vårdföretag som Vardaga(fd Carema) och Attendo ska kunna kalkylera med en tillräckligt höga vinster för en etablering blir man lätt yr.

Som tur är är det inte Birgitta Nordlöw och dom andra välfärdsföretagsvurmarna som bestämmer om LOV är här för att stanna. Det gör väljarna den 14e September.

Jens Körge

Liselott Ross

Vänsterpartiet i Kalmar

Svar på replik från I Hillmansson (FP) om Kalmar Cykelstad 140416

Vänsterpartiet står för en politik som bygger på omtanke, rättvisa och solidaritet. Vi ser att det finns orättvisor och klyftor i samhället som gör människor ofria. Vänsterpartiet har en politik som vill ändra på detta.

Därför föreslår vi t.ex. fria resor för barn/ungdomar och personer med barnvagn och fria resor för pensionärer under lågtrafiktid. På sikt är målet en helt gratis kollektivtrafik. Detta ger människor ökad frihet.

Folkpartiet vet säkert att Vänsterpartiet under flera år har varit drivande i utvecklingen av Kalmar cykelstad.

Resultat ser vi i form av vägvisning, utbyggt cykelvägnätet, bättre underhåll och vinterväghållning. Arbetet fortsätter med bättre cykelparkering och fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet i hela kommunen. Målet 2020 är att 50 % av resorna i Kalmar tätort ska ske till fots, med cykel eller kollektivtrafik.

Majoritet har tillsammans med näringsidkarna i centrum genomfört ett utvecklingsarbete för Kalmar City. Omfattande förslag finns med investeringar på 10 miljoner kronor för utveckling av citykärnan.

Områdets alla kvalitéer i form av kulturhistoria, affärsutbud, evenemang, bostäder och mötesplatser ska lyftas fram. Näringslivet har lyft frågan om öppettider och avgöra själv frågan.

Vi kan upplysa Folkpartiet om att det finns 2775 parkeringsplatser på Kvarnholmen. Antalet platser är ingen stor fråga i arbetet med Kalmar City. Frågan om tillgänglighet genom P-ledningssystem, avgiften och P-tiden har större betydelse. Vi investerar nu i ett P-ledningssystem och kontinuerlig översyn av avgift och P-tider för att optimera parkeringssystemet.

Åtgärderna innebär att den som behöver det har god tillgänglighet till centrum med bil. Den stora vinsten blir att många fler genom bra kollektivtrafik och goda cykelvägar får bättre tillgång till centrum. Cyklister är också ”goda konsumenter” i cityhandel enligt handelns utredningar.

Bertil Dahl (V), Liselotte Ross (V), Lars Holmberg (V)

Jens skriver i Östran 140414

Nu ska ni få höra om Mats ”Six Hours” Pilhem. På andra sidan landet i Sveriges eget vilda västern bor Mats. Sen i torsdags har han varit jagad av internationell media. Australiska radion SBS, brittiska Independent, Telegraph, NBC och BBC för att nämna några av alla som varit efter Göteborgaren. Vad i hela friden har han ställt till med?

Vänsterpartisten, socialisten, feministen och kommunalrådet Mats Pilhem har drivit igenom ett förslag om att under en begränsad tidsperiod prova 6 timmars arbetsdag inom den kommunal verksamheten, exempelvis utvalda delar av äldreomsorgen. Detaljerna kring genomförandet har ännu inte fastställts.

Mats ”Six Hours” Pilhem är ingen ensam tok från Göteborg. Vi är många Vänsterpartister som är övertygade om att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är rätt väg att gå. Arbetstidsförkortning innebär mer tid åt familjen, vännerna, träning, matlagning och kultur. Arbetstidsförkortning innebär också minskande sjukskrivningar och att stora yrkesgrupper i större utsträckning kommer hålla hela vägen till pensionen. Dessutom kommer människor, gammal som ung, som idag går utan jobb att inkluderas i arbetslivet igen då arbetet delas upp på flera individer.

Måtte nu bara försöket först och främst genomföras och senare verkligen grundligt utredas och utvärderas, även om många positiva långtidseffekter kommer bli svåra att påvisa med den här typen av tidsbegränsade försök.

 När 6 timmars arbetsdag som nytt lagstiftat heltidsmått senare blir en realitet kommer Mats Pilhem att skrivas in i historieboken som en av de stora pionjärerna(och glöm inte av vem du hörde det först). I historiebokens förord kommer Socialdemokraten och f.d. finansministern Ernst Wigforss citeras.

”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.”

Jens Körge Vänsterpartiet i Kalmar

 

Bertil, Lars och Liselotte skriver i Barometern 140408

Fördel cykeln i Kalmar

Vänsterpartiet tog för att antal år sedan initiativ till ett aktivare arbete kring cykelfrågor i Kalmar. Vi kan nu se tydliga framgångar!

Cyklandet ökar stadigt i Kalmar, det visas bland annat via de mätningar som hela tiden görs.

Hansabron har invigts, felande länkar har kopplats ihop, en cykelbarometer räknar cyklister, skyltningen för cykelvägar fortsätter, vägmarkeringar målas, cykelpumpar växer upp, nya bättre cykelparkeringar skapas, fler använder cykellyse efter kampanj och ny cykelkarta är exempel på att Kalmar de senaste åren växer och utvecklas som en cykelstad. Vi cyklar mycket i Kalmar.

Cykelbokslutet visar att hela 21 procent av resorna i Kalmar sker med cykel, på en tredje plats i landet. Många cyklar också året om. Åtta mätstationer ger hela tiden statistik och visar på höga siffror. Vi är stolta som Vänsterpartister över att vara politiskt ansvariga och pådrivande i dessa frågor.

Nu är det dags att ta nästa steg: Fördel cykel!
Varför cykel? Svaret är kanske självklart. Vi ser ett samhälle/en värld där miljöresurserna på flera sätt redan har förbrukats, där transporter med fossila bränslen måste minska och kollektivtrafiken och cykeltrafiken öka. Det är en rättvisefråga och jämställdhetsfråga, många har inte tillgång till bil och vem sitter ensam i bilen? Det handlar om resurser, vår livsmiljö och ett hållbart framtidsbygge.

Kollektivtrafiken ska kunna vara ett självklart alternativ för de flesta resorna. Cykeln är ett bra alternativ för kortare resor till jobb, skola, fritid och kultur.
Det handlar om vår hälsa, att skapa attraktiva centra, att parkeringsplatser används av de som absolut måste använda bilen. Det handlar om ekonomi. En parkeringsplats kostar cirka 150 000–300 000 kronor att bygga, en cykelparkering betydligt mindre. Cyklister är också en viktig konsumentgrupp.
Vänsterpartiet vill nu ta nästa steg! Vi vet att väldigt många bilresor är korta resor, som skulle kunna göras med kollektivtrafik eller/och cykel. Kollektivtrafiken ökar kraftigt i Kalmar. Vi behöver gå vidare med fria resor på lågtrafiktid (cirka 9-14), fria resor för barn och ungdomar och naturligtvis åker den med barnvagn gratis. Cykeln kommer att spela allt större roll i vår kommun. Det gör den redan i många framgångsrika städer i Europa.

Kalmar ska bli en ännu bättre cykelstad. Vi ska skapa ett sammanhängande cykelnät i Kalmar med tydliga cykelhuvudleder. Vi behöver öka driftanslaget till underhåll av cykelvägar och marknadsföring av cykelns alla fördelar. Ett bra underhåll av cykelvägar innebär mindre olyckor, mindre lidande för människor och minskade sjukvårdskostnader. Kalmar är en perfekt kommun för att cykling. I budgeten för de kommande har vi beslutat om cirka 30 miljoner till gång- och cykelvägar.
Vi behöver skyddade och fler cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast cykel och låsa in tillbehör. Vi vill införa ett cykelkörkort i skolan en möjlighet att kontrollera och förbättra cykel­säkerheten för våra barn. Vi ska säkra skolvägarna. I universitetsstaden ska studenter erbjudas bra och billig kollektivtrafik och genomtänkta cykelvägar. Turismcyklingen kan utvecklas och skapa ett regionalt cykelnät. Kort sagt måste vi se cyklingens alla möjligheter.

Fördel cykel! Det låter naturligt och enkelt, men det krävs en genomtänkt balans mellan olika transportsätt: Gående, cyklande, kollektivtrafik och bilarna. Vi vill ha en fortsatt tydlig politik. Vi ska vara en kommun där alla trafikslagen har sin funktion och tillgänglighet, men där cykeltrafiken och kollektivtrafiken ökar kraftigt. Dags att ta cykeln!

 

Bertil Dahl (V), kommunalråd
Liselotte Ross (V), politisk sekreterare
Lars Holmberg (V), 2:e vice ordf, samhällsbyggnadsnämnden

 

 

Jens skriver i Östran 140402

Earth Hour, alfahannar på Krim och varför yngre borde ta plats i politiken.

I Lördags blev jag inbjuden av Kalmar Ungdomsråd till deras ”firande” av Earth Hour 2014. Ute släcktes gatubelysningen, inne på fiket var det också nedsläckt och med kaffe, livemusik och tända ljus uppmärksammades världens största miljömanifestation på ett mycket värdigt sätt. Men ”fira” är väl just inget bra ordval när manifestationen finns till för att uppmärksamma ett klimathot som, enligt FN:s klimatpanel IPCC, har gått från att vara just ett hot till att ha blivit en realitet med smältande polaris, värmeböljor, torka och alltmer ostadigt väder. Och värst drabbade är människorna i de länder där översvämining betyder hemslöhet och torka betyder svältkatastrof.

I Sverige visar statistik från SCB att användandet av kolkraft ökade med 46% under 2013, som en direkt följd av högeralliansens avskaffade koldioxidskatten. Utanför Sveriges gränser verkar världens mäktigaste alfahannar hellre ägna sig åt kukmätning på en halvö vid Svarta havet än att göra något åt det globala klimathotet. Jag och många med mig i min ålder skulle bara vilja örfila en hel generation makthavare och vråla ”SKÄRP ER!! Ta tag i dom verkliga problemen, NU!”

Men nog finns en ljusning trots allt. I en undersökning riktad till svenskar i åldern 15 – 25 år gjord av Världsnaturfonden WWF svarar två tredjedelar av de tillfrågade att de tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att det parti de röstar på satsar på klimatfrågan. Så det är nog dags nu. Dags att bygga ut kollektivtrafiken och göra den gratis istället för att lägga pengar på dyra parkeringshus i centrum. Dags att införa vegetariska dagar i skolan istället för att fanatiskt värna om rätten att äta kött. Dags att renoverar upp slitna hyreshusbestånd så de förbrukar mindre energi istället för att subventionera tillbyggnader på de bättre bemedlades villor genom ROT-bidrag. Eller är det kanske dags för en ny generation att ta plats i politiken?

”Om klimatet hade varit en bank så hade det varit räddat nu” sa Jonas Sjöstedt på Vänsterpartiets kongress 2012 om beslutet att avsätta vansinniga mångmiljardbelopp för att rädda Euron och storbankerna ur finanskrisen. Politik handlar om prioriteringar brukar det heta. Dagens makthavares prioriteringar oroar mig, inte de kommande generationernas.

Jens Körge – Vänsterpartiet Kalmar

Liselotte o Bertil skriver i Barometern 140325

Fiasko för LOV!

Kalmar kommun har beslutat att införa LOV, lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten. Vi i Vänsterpartiet protesterade kraftigt, röstade nej och har ett eget förslag om verklig valfrihet inom omsorgens verksamheter.

Barometern redovisar nu en undersökning av hur införandet av LOV har slagit ut i länet. Det är ett tydligt resultat. LOV är ett fiasko i länet och i Kalmar kommun. Bara i Mönsterås har ett företag varit intresserat. I Kalmar och andra kommuner har inga företag anmält sig. Bilden som vi beskrev i debatten har blivit verklig.

LOV införs av rent ideologiska skäl utan verklighetsförankring. Det finns ingen efterfrågan från företag eller hos omsorgstagare att privatisera välfärdsverksamheten. Inte ett enda nytt jobb skapas. Stora resurser har lagts ned på utredningar och byråkrati för LOV-beslut. Resurserna ska räcka till att ta ut vinst i privata företag, vilket rimligen innebär mindre pengar till verksamheten.

Det svaga intresset är också en signal till alla de som varje dag arbetar för att ge våra äldre en bra service. Ni gör ett bra jobb!

Vi skulle kunna säga, vad var det vi sa? Men frågan är för viktig för snabba poänger

Vinstuttag hör inte hemma i den gemensamma verksamheten för våra äldre. Varje skattekrona ska användas i verksamheten, människors behov ska styra, inte vinstintressen. Nu måste vi gå vidare och utveckla den gemensamma omsorgsverksamheten utan vinstintressen.

Vi behöver tillföra mer resurser och skapa rimligare arbetsbelastning. Arbetet med heltider fortsätter. Våra äldre ska kunna välja innehållet i sin omsorg, möta samma personer och personlen ska ha tillräcklig med tid för omsorgen om den äldre eller funktionshindrade. Vi borde titta på att införa exempelvis begreppet ”mina timmar” i verksamheten.

LOV? Ja den kan vi väl placera i det undre runda arkivet som brukar kallas papperskorg.

Bertil Dahl, kommunalråd (V)

Liselotte Ross, politisk sekreterare (V)

Jens skriver i Östran 140308

Kommentar till Carina Ohlsson och Anna Hedh 14-03-03

Det är glädjande att nu även S-kvinnor deklarerar att de vill se att ”alla vinster i privat välfärd ska gå tillbaka till verksamheten och komma brukarna till del”. LO har också uttalat det, Miljöpartister och en och annan alliansförträdare har varit inne på det, men framförallt har en majoritet av Svenska folket sagt sig vilja stoppa vinsterna i välfärden.

Emellertid är det ju tyvärr fortfarande så att en röst på Socialdemokraterna innebär att välfärdsföretag även fortsättningsvis kommer ha möjlighet att plocka ut stora summor i privat vinstutdelning. Även lokalt var (S) drivande vid införandet av LOV som framöver kommer innebära att stora summor skattepengar kommer försvinna som privata vinster på vår äldreomsorgs bekostnad även här i Kalmar.

Oavsett vad som formulerades i den debattartikel Carina Ohlsson och Anna Hedh skrev så kvarstår det faktum att Vänsterpartiet än så länge är den ENDA garanten i svensk politik för att privat vinstutdelning från skattefinansierad välfärd ska upphöra.

Jens Körge Vänsterpartiet Kalmar

Jimmy skriver i Östran 140221

Studenterna kläms åt av regeringen

Jimmy Block (V)

Jimmy Block (V)

Regeringen Borg/Reinfeldt har tydligen börjat inse att det krävs lite extra inkomster till statskassan för att finansiera alla skattesänkningar, och de har hittat en lite marginell målgrupp att krama några slantar ut. Studenterna.

I deras förslag så sänks bidragsdelen med 300kr/månad, vilket ersätts av ett lån på 300kr/månad. Dessutom höjer de lånet med 1000kr/månad, vilket för studenter innebär en ökad studieskuld på 1300kr/månad.

Inom skol, vård och omsorg härjar privata aktörer som ta ut miljardbelopp i vinster. Dessa pengar beskattas inte ens i Sverige på grund utav skatteplanering. Vinsterna är dessutom skattemedel, inbetalt av dig och mig, som skänks bort till de redan rika, i gengäld får vi dålig kvalitet i verksamheten.

Eleverna i skolan betalar detta, gamla och sjuka inom vård och omsorg betalar för detta, och nu tvingas studenterna att vara med och betala detta.

Var med och kicka Alliansen ut ur Rosenbad i september så att vi återigen kan börja återuppbygga ett Sverige för HELA befolkningen!

Jimmy Block (V)
Lärarstudent

Jens och Elsa skriver i Östran 140227

Kollektivtrafiken som verktyg för rättvisa

En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är en viktig kugge i ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle och är dessutom en grundläggande förutsättning för många människors deltagande. Förutom att alla gynnas med minskad klimatpåverkan, förbättrad luft, färre bilar i stadstrafiken och minskat tryck på parkeringsplatserna i centrum, kan kollektivtrafiken även fungera som ett verktyg för rättvisa. Låt oss förklara.

Vi börjar med pensionärer, som är en av de grupper som blivit allra värst förfördelade av högeralliansens politik. Nu kan vi i Kalmar kommun göra något handfast för att förbättra pensionärers ekonomi och samtidigt höja deras livskvalitet. Vi i Vänsterpartiet i Kalmar lade våren 2013 ett förslag till Trafikstyrelsen/KLT om att erbjuda våra äldre gratis bussresor under lågtrafiktider, då Kalmars bussar kör med mycket outnyttjad kapacitet.

I samma förslag ingick även att avgiftsbefria kollektivtrafiken för barnfamiljer som reser med barnvagn, även detta en grupp som halkat efter i spåren av den sittande regeringens politik. Inte minst gäller detta de ensamstående föräldrarna. Detta är även en grupp som många gånger upplever det krångligt att åka kollektivt, där just betalsituationen kan upplevas som mycket obehaglig då man kanske till och med måste lämna barnvagnen för att kunna genomföra den. Förslaget i sin helhet kan bli verklighet under 2014.

Nu vill vi gå vidare med ett förslag om att avgiftsbefria kollektivtrafiken för kommunens unga. Visst kommer barn och ungdomars fria resor att bli en kostnad för kommunen, men vi ser det som en investering. En investering som förbättrar barnfamiljernas ekonomiska situation och stärker förutsättningarna för barn och unga att vara med på exempelvis kultur- och fritidsaktiviteter vilket ger Kalmar kommun många långsiktiga vinster.

I samband med Linnéuniversitets flytt och expansion ser vi det också som ett naturligt steg att göra stadens kollektivtrafik gratis för studenter. Här kan dessutom kollektivtrafiken bli det verktyg som löser det väl kända problemet med att få studenter att skriva sig på sin nya ort. Ett sådant förslag kan med andra ord komma att genererar stora nya skatteintäkter och därmed resultera i ett så kallat nollspel, eller rent av bättre än så.

Så här vill vi i Vänsterpartiet använda kollektivtrafiken som ett verktyg för rättvisa till en i sammanhanget liten kostnad för att utjämna några av de värsta orättvisorna som kommit ur högeralliansens fördelningspolitik som byggt på filosofin om att ”mycket ska ha mer”.

Det här är på inget vis en omöjlig utopi. I Kiruna, Hallstahammar och Avesta har Vänsterpartiet redan drivit igenom fria kollektivresor för alla. Vänsterpartiet i Kalmar har som mål att följa deras exempel. Vi börjar med pensionärer, familjer med barnvagn, alla unga och studenter. Det är rättvisa för oss.

Elsa Berg (V)

 Jens Körge (V)

 

Gilla oss på Facebook!