Blogg

Ska lärarna eller vinstintresset styra skolan?

Skolan är ett prioriterat område för Vänsterpartiet. Vi vill ha en likvärdig skola i hela landet. För att garantera likvärdighet och tillräckliga resurser tycker vi att staten bör ta mer ansvar. Kalmar ska vara en landets bästa skolkommuner. Lärarförbundets undersökning 2013 placerade Kalmar på 20:e plats.

Vi vägrar acceptera synsättet att det ska finnas bra och dåliga skolor. För oss ska varje förskola, fritidshem och skola var så bra att du och dina barn självklart kan välja den närmaste. Vi har byggt ett stort antal förskolor i Kalmar kommun under flera år och utbyggnaden fortsätter. Dessutom öppnade den fjärde ”nattisförskolan” i augusti för att underlätta för de som arbetar kvällar och helger. Skolverksamheten i Kalmar har hög kvalitet och personalen gör ett fantastiskt jobb.

Det är viktigt att pedagogerna får så mycket tid som möjligt med barnen. Det betyder att onödig administration måste bort. Det är barnens/elevernas behov och lärarnas kunskap som ska styra skolan, inte vinstintressen och vinstmaximering. Skattepengarna ska användas i verksamheten, punkt.

Betyg ska inte ges för tidigt. Vi säger nej till betyg i tidiga åldrar. Förslag om ordningsbetyg och en ständigt experimenterande skolminister löser inte skolans problem. Det är mer resurser med fler anställda, mindre klasser, mindre betygsfixering, elevernas utveckling och behov och förtroende för pedagogerna i skolan som måste till. Vi behöver också diskutera hur undervisningen utformas och hur skolan lever upp till sitt uppdrag att kompensera elevernas olika bakgrund och möjligheter.

Vänsterpartiet vill ha en avgiftsfri skola. Idag tas smygavgifter ut på olika sätt vid exempelvis resor. Detta förstärker redan stora klassklyftor och orättvisor. Läxhjälp ska erbjudas alla elever och ske i skolan under ledning av utbildade pedagoger. De äldre eleverna går från skolan till jobb, ibland under sommarlov. Då är det viktigt att veta sina rättigheter. Därför vill införa utbildning i arbetsrätt för de äldre eleverna.

Vi vill också ha en dag med helt vegetarisk mat i förskolan och skolan.

I förskolan, på fritidshemmet och i skolan får barn/elever bildning och utbildning för hela livet. Vi arbetar hårt för att Kalmar kommun ska vara en jämställd kommun. Arbetet är framgångsrikt och utbildningsområdet arbetar sedan länge bra med att få in ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Vi vill förstärka detta arbete genom att få in utbildning i genuskunskap i skolan för att ge pojkar och flickor samma möjligheter i livet. Vi vill att eleverna ska ha en medvetenhet och kunskap om den könsmaktsordning som finns och redskap för att leva jämställt.

Vänsterpartiet har, som ansvariga för personalfrågor, tagit initiativ till att under ett antal år satsa på att öka lönerna för personalen inom förskola, fritidshem och skola. Löneökningarna har varit 5-6 % högre under en treårsperiod i Kalmar jämfört med snittet i riket. Denna satsning vill vi fortsätta, men måste också ske tillsammans med löneökningar för övriga grupper i kommunen. Vi har flera grupper inom exempelvis omsorgerna som måste uppvärderas. Satsningen på arbetskläder har gjorts på vårt initiativ inom omsorgen och nu har vi också tagit fram pengar för arbetskläder till personalen inom förskola och fritidshem.

I förskolan, fritidshemmet och skolan skapas mycket av våra barns framtid. Barn och ungdomar får grunden för sitt framtida liv. Det är viktigt att den ”arbetsplatsen” präglas av arbetsro, förtroende, trygghet, tillräckliga resurser och att eleverna får utveckla sin nyfikenhet på livet och kunskap, skaparglädje och självkänsla tillsammans med andra. Skolan är viktig mötesplats för barn/elever från alla samhällsklasser och skolan har en uppgift bryta klasskillnaderna i vårt samhälle.

Det är vårt ansvar som politiker ge förskolan, fritidshemmet och skolan förutsättningar för en demokratisk skola och för ett livslångt lärande.

Bertil Dahl,
Liselotte Ross,
Leila ben Larbi och
Bo Hellström

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk