artikel

Fond för socialt arbete: Att satsa förebyggande lönar sig!

Barns och ungas uppväxtvillkor, familjebakgrund, hälsa och utbildning påverkar i stor utsträckning deras vuxenliv. Det har flera studier visat genom åren. Samma forskning visar också att samhällets sociala insatser många gånger sätts in för sent. Detta drabbar inte bara den enskilde, det resulterar också i stora samhällskostnader. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är dags att vi i Kalmar tar till oss av den kunskapen och agerar för att skapa bättre förutsättningar för alla redan innan problemen är ett faktum. När de väl har uppkommit är det både mycket svårare och mycket dyrare att åtgärda dem.

Kalmar kan nu, i samband med att en relativt stor fastighetsförsäljning genomförs, avsätta betydande medel i en social investeringsfond för att arbeta förebyggande på det sociala området. Fonder av det slaget finns bland annat i Umeå, Malmö, Trelleborg och Norrköping. Meningen är att satsa på förebyggande tidiga insatser som bygger på samverkan och som ger långsiktiga effekter.

Idén går ut på att medel frigörs, exempelvis vid ”goda” år eller vid en enstaka händelse, exempelvis vid en större försäljning, och att dessa medel återinvesteras i kommunen, men denna gång med adress ”Socialt arbete”. Det handlar om förebyggande arbete som främst gagnar barn och unga och ger högre livskvalitet. Vi vill också främja utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt som kan leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Investeringsfonden skulle fungera som komplement till andra sociala satsningar och ska inte användas till att finansiera befintlig ordinarie verksamhet.

Exempel på grupper som kan komma i fråga är barn och unga som far illa i sina familjer, som på grund av sin sociala situation inte når målen i skolan, har funktionsnedsättningar eller barn och äldre som saknar social gemenskap. Det kan också handla om att förebygga arbetslöshet för gymnasieungdomar och unga arbetslösa, långvarigt bidragsberoende och tidigt missbruk. Vi tänker också på insatser till människor som av andra skäl befinner sig i utkanten av samhällets skyddsnät.

Kalmars största tillgång är nämligen våra invånare. När vi avyttrar ”hårda” resurser är det därför naturligt att vi återinvesterar dem i ”mjuka” värden som direkt påverkar välfärden i positiv riktning. En social investeringsfond hjälper oss att göra kloka och framåtsyftande investeringar som skapar bättre möjligheter till ett gott liv för alla. Självklart ska kommunen ha en god och hållbar ekonomi och en stark finansiell ställning. En social investeringsfond verkar inte i motsatt riktning. I stället hjälper den oss att behålla den ställningen även i framtiden genom kloka investeringar i välfärden.

Bertil Dahl, Birgitta Axelsson Edström, Lars Holmberg och Kerstin Gustafsson, Vänsterpartiet Kalmar
 

Dela den här sidan:

Kopiera länk