artikel

Vi är det nya klimatpartiet

Vänsterpartiets vision är att Sverige år 2020 ska vara landet där vi har lyckats med utmaningen att både radikalt minska våra utsläpp och skapa ett bättre samhälle med utbyggd välfärd och fler jobb. Finans- och klimatkris hänger nämligen ihop och måste hanteras samtidigt.

Vänsterpartiet har sedan lång tid prioriterat miljö- och klimatfrågor och arbetat integrerat med dessa inom flera politikområden. Vi har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt som tydliggör människans relation till naturen. Det utgör vår politiska utgångspunkt vid nyttjande av naturresurser.

I Sverige ökar för första gången på tio år utsläppen av växthusgaser. Samtidigt planerar regeringen att minska miljö- och klimatbudgeten med 1,2 miljarder kronor de närmaste åren. I den internationella miljörörelsens jämförelse av länders klimatpolitik har Sverige på några få år rasat från tionde till tjugofjärde plats. I Kalmar går vi mot strömmen. Vi ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

De ekonomiska klyftorna växer i Sverige. Mellan kvinnor och män, mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare. I Sverige har andelen personer i relativ fattigdom ökat från 9,7 procent år 2006 till 12,6 procent år 2011, samtidigt som den rikaste tiondelen i samhället ökat sina disponibla inkomster med 13,2 procent. Skillnaden i årlig nettoinkomst mellan män och kvinnor har ökat med 40 procent mellan 2006 och 2012. Regeringens politik har alltså både ökat klyftorna och utsläppen. I Kalmar har vi tvärtemot bestämt oss för att utjämna skillnader beroende på samhälleliga förutsättningar.

De med störst ekonomiska resurser är också de som orsakar mest klimatutsläpp. Det gäller både globalt och inom Sverige. Den rika världen har genom sin förbrukning av det begränsade miljöutrymmet det historiska ansvaret för klimatkrisen. Män har i alla inkomstgrupper större klimatpåverkan än kvinnor. I Sverige förbrukar män mer energi, kör mer bil och konsumerar mer kött än kvinnor. Det är naturligtvis varken acceptabelt eller önskvärt, och för att bryta konsumtionsmönstren ska vi med olika medel öka resandet med kollektivtrafik samt främja cykeltrafiken.

En lyckad klimatpolitik kräver en bred folklig förankring och acceptans. Detta kan endast uppnås genom en politik som använder åtgärder som minskar utsläppen rättvist och minskar inkomstskillnaderna. Ökad jämlikhet och jämställdhet är därmed nödvändiga medel i klimatpolitiken också i Kalmar.

Jämlikhet och jämställdhet är också viktiga i sig för att minska vår klimatpåverkan. Det är de eftersom ökande ekonomiska klyftor gör att samhället blir mindre hållbart. Forskning visar att med ökad ojämlikhet ökar takten i statustävlan. Rättvisa är bra för klimatet.

Varken marknaden eller individen själv kan lösa problemen. Klimatomställningen kräver strategi och stor politisk handlingskraft med gemensamma lösningar. Därför måste klimatpolitiken sammankopplas med den ekonomiska politiken. Skattepolitiken kan inte längre prioritera ökad konsumtion för dem som redan har det gott ställt på bekostnad av den gemensamma välfärden. Det är ett faktum att satsningar på offentlig konsumtion leder till mindre utsläpp än motsvarande satsningar på privat konsumtion. I Kalmar främjar vi speciellt energieffektiv och hållbar om- och nybyggnation. Ökade offentliga investeringar skapar både jobb och minskar utsläpp och energiförbrukning.

Vänsterpartiets politik för ett jämlikt och jämställt samhälle innebär att stora grupper får det bättre ställt ekonomiskt medan däremot framför allt höginkomsttagare, den grupp som orsakar de största utsläppen, får stå tillbaka. En kraftfull klimatpolitik kan endast bedrivas genom att samtidigt minska klyftorna och skapa fler jobb. Vänsterpartiet är det parti som har förslagen för detta. Vi är det nya klimatpartiet.

Bertil Dahl, Birgitta Axelsson Edström, Kerstin Gustafsson, Peter Persson och Lars Holmberg, Vänsterpartiet Kalmar

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk