Uncategorized

VÄRLDENS BÄSTA VÄLFÄRD: Ett fritids- och kulturlyft i Kalmar med samverkan som bärande princip

I Kalmar kommuns föreningsregister finns ungefär 450 föreningar av olika slag. Det är bygdegårdsföreningar, idrottsföreningar, sociala föreningar, kulturföreningar, religiösa föreningar och pensionärsföreningar för att bara nämna några. Ett aktivt och självständigt föreningsliv är grundläggande för Kalmars utveckling som attraktiv och utvecklande boendeort. Därför ska vi samarbeta med föreningarna, lyssna till deras önskemål och omständigheter och tillsammans arbeta för förbättringar.

I Kalmar kommuns föreningsregister finns ungefär 450 föreningar av olika slag. Det är bygdegårdsföreningar, idrottsföreningar, sociala föreningar, kulturföreningar, religiösa föreningar och pensionärsföreningar för att bara nämna några. Ett aktivt och självständigt föreningsliv är grundläggande för Kalmars utveckling som attraktiv och utvecklande boendeort. Därför ska vi samarbeta med föreningarna, lyssna till deras önskemål och omständigheter och tillsammans arbeta för förbättringar.

Många föreningar bedriver verksamhet inriktad på barn och ungdomar. Tillsammans med fritidsgårdarna utgör de ett icke-kommersiellt alternativ för barns och ungdomars aktiva fritid. Även kulturen i Kalmar bärs av föreningar men också av de länskulturinstitutioner som finns här. Deras behov tar inte lika stor plats i den allmänna debatten men de har en verksamhet som i allra högsta grad bidrar till kommunens utveckling. Vi lyfter här fram några förslag inom dessa områden för den kommande mandatperioden. Det handlar om att bygga Världens bästa välfärd, och där är fritiden och kulturen viktiga delar.

IDROTTSFÖRENINGAR

Vårt stora föreningsliv, inte minst alla föreningar som har en idrottslig inriktning, bidrar till ökad folkhälsa och till samhällets demokratiska utveckling. Inom idrotten lär man sig vad respekt och hänsyn till andra betyder och man tar med sig den känslan för Fair play till andra delar av livet och samhället. Därför ger varje samhälleligt satsad krona på föreningslivet effekter långt utöver de idrottsliga resultaten och därför ska vi självfallet genomföra de beslutade satsningarna inom det sk Idrottspaketet. Där väntar t ex ett nytt idrottsområde i Ljungbyholm nära i tiden. Ett nyligen påbörjat projekt är en ny träningsishall i kvarteret Nötskrikan och  alldeles runt hörnet i tid börjar man gräva för ett allaktivitetshus i Rockneby. Våra idrottsföreningar (över 100 stycken) har dock stora behov både vad gäller bidrag i olika former och tillgång till anläggningar och lokaler som inte tillgodoses genom redan beslutade byggen. 

Vi vill

öka stödet direkt riktat till föreningslivet med 2 miljoner. Utformningen av stödet ska bestämmas i samverkan mellan föreningarna och kommunen, gärna via samverkansorganet Centrum för Idrott och Hälsa (CIH).

tillsammans med idrottsföreningslivet, via CIH, göra en strategisk plan över kommande investeringar och reinvesteringar i anläggningar och lokaler. Det finns stora behov i Falkenbergsområdet, vid Gröndal (damfotboll och racketsporter) och i Rinkabyholm och vi har fortfarande inte hittat tillfredsställande lösningar för boule. Nu är det viktigt att vi TILLSAMMANS med föreningslivet hittar de mest rationella lösningarna.

säkerställa att Fair play råder mellan kommun och föreningar. Man ska aldrig som förening ens behöva känna sig förbigången för att man saknar ”rätt” kontakter. Med säkerställda rutiner för kontakter mellan föreningar och kommunen när det gäller olika typer av ansökningar och önskemål kan vi garantera likabehandlingsprincipen. Även här är samverkan och samarbete en grundläggande och mycket viktig princip.

KULTURCENTRUM OCH KULTURINSTITUTIONER

Ett kulturcentrum för barn och ungdomar ska anläggas i centrala Kalmar. Vi ser gärna en placering vid Tullslätten, en av Kalmars vackraste platser, och verkar för att Byteatern (Kalmar läns teater) länkas till samma område. Kulturen i Kalmar behöver ökat stöd, inte minst för att Kalmars attraktivitet som boende- och utbildningsort ska stärkas men än viktigare är att Kalmar kan erbjuda barn och ungdomar möjlighet till allsidig utveckling. Det är då vi kan växa på riktigt, när människor utvecklar sin egen förmåga till kreativitet, kritiskt tänkande och att utvidga sina egna ramar. Men kulturen behöver inte bara nya lokaler, även om de är viktiga, utan det krävs även ökade drifts- och utvecklingsanslag för att verksamheten ska kunna växa.

Vi vill

uppgradera stödet till Biblioteket, Kulturskolan och Monokrom så att verksamheten kan utvecklas än mer då det nya Kulturcentrumet står redo.

samverka mer med de länskulturinstitutioner som finns i Kalmar så att verksamheten når fler. Det kan handla om projekt i stil med Hjärnan som genomfördes för ett par år sedan.

FRITIDSGÅRDAR

Vänsterpartiet i Kalmar vill vara med och skapa Världens bästa välfärd utan vinstintressen i Kalmar kommun. En viktig del av välfärden är ungdomars fritidsaktiviteter. Där värderar vi särskilt fritidsgårdarna som icke-kommersiella och drogfria positiva alternativ.

Vi kommer under den kommande mandatperioden speciellt verka för att öka resurserna till fritidsgårdsverksamheten. Under sommaren har vi mötts av flera reportage i våra lokaltidningar om den mycket uppskattade sommarverksamheten på Getterö som ger ungdomar möjlighet att få uppleva bad och natur dygnet runt under härliga sommardagar. På Festningen under Kalmar stadsfest håller fritidsgårdarna tillsammans med Monokrom och föreningslivet en hel dags drogfri ungdomsfestival i centrala Kalmar. Sedan får vi inte glömma de sommaröppna fritidsgårdarna som också bidrar till ungdomarnas meningsfulla sysselsättning under sommarlovet. Detta kan inte genomföras utan en mycket engagerad, hängiven och kompetent personalstyrka.

Fritidsgårdarna driver dock till allra största delen sin verksamhet under läsårstid. Med kvälls- och dagsaktiviteter bidrar de med en mycket viktig del till ungdomars vuxenblivande. Under en lång rad av år har vi fått vända på varenda krona för att få fritidsgårdarnas ekonomi att gå ihop samtidigt som vi vill öka såväl öppettider som kvalitet. Nu krävs dock mer resurser. Vi behöver anställa fler fritidsledare för att klara uppdraget. Det är nämligen inte alltid lätt att bli vuxen i dagens samhälle och vuxenkontakter med andra än föräldrar och lärare blir allt viktigare. Där spelar välutbildade fritidsledare, sådana som vi redan har men behöver fler av, en mycket stor roll.

Vi vill

satsa ytterligare en miljon om året på fritidsgårdarna. Det är dags att vi satsar på ungdomarna nu. De är värda en meningsfull fritid.

KULTURFÖRENINGAR

Det finns 50 kulturföreningar listade i Kalmar kommuns föreningsregister. 30 stycken av dem får bidrag från kommunen. Dessa är arrangörsföreningar, amatörteatrar för barn och ungdom, körer, orkestrar, föreläsningsföreningar och rollspelsföreningar etc.

Bland de 50 kulturföreningarna finns till exempel våra två teaterföreningar. Det är dessa som ordnar teaterarrangemang som vanligt folk har råd att gå på och som vi vill ska innebära ökad bredd och spets utöver det mainstreamutbud som den kommersiella sektorn står för. Scenkonst Kalmar har en särskild inriktning mot ungdom. Våra två teaterföreningar anordnar i höst 6 arrangemang. I vår jämförelsekommun och universitetspartner Växjö ordnar teaterföreningen 14 arrangemang i höst. Det kan vara värt att betänka.

Det är ingen direkt rusning till arrangörsföreningarna. Det går numera alldeles utmärkt att konsumera kultur utan att arbeta ideellt för att arrangera den, för det är ett slitsamt göra som befinner sig i osynligheten. Marknadsföringen och informationsspridningen är ett ganska stort problem. Den här sidan av föreningslivet är inte vana vid att politiken på toppnivå uppmärksammar deras existens men de är mycket viktiga för Kalmars attraktivitet och för att kommunen ska kunna locka till sig nya invånare.

 Vi vill

stödja utvecklingen av ett offensivt infosystem via nätet och sociala medier för kulturarrangörer (typ epost-, sms-info och nyhetsbrevsystem) i syfte att underlätta marknadsföringen och locka nya grupper till arrangemangen.

se över våra stödsystem för kulturföreningar i syfte att stödja såväl utveckling som rekrytering av nya deltagare. Detta arbete ska ske i nära samverkan med föreningarna.

Dela den här sidan:

Kopiera länk