artikel

Rättvisa i det stora, rättvisa i det lilla Kalmar

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är dags att Kalmar kommun tar ett större ansvar för världens sociala utveckling. Ett steg på vägen är att Kalmar blir en Fairtrade City.

Kalmar kommun ligger långt framme när det gäller arbetet med att skapa en hållbar kommun och ett hållbart samhälle. Listan är lång på åtgärder inom de sociala, ekonomiska och ekologiska områdena. Kommunen ställer som beställare av varor och tjänster krav på kollektivavtal och etiska regler vid upphandling. Tydliga ambitioner finns att öka andelen ekologiskt odlade produkter i kommunens verksamheter. Kommunen köper exempelvis redan nu in rättvisemärkt kaffe. Nu är det dags att ta ytterligare ett steg i detta arbete.

Vi föreslår därför att Kalmar ska ansöka om att bli en "Fairtrade City"! 

Rättvisemärkt

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. När vi som konsumenter köper en rättvisemärkt vara bidrar vi till att odlaren får skäligt betalt för sitt arbete, ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex till satsningar på nya skolor och nya bostäder, till förbättringar inom hälsovården eller till investeringar i jordbruket. Hur premien ska användas bestäms gemensamt av odlarna.

Rättvisemärkt handlar inte bara om att skapa en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

En produkt som är märkt med symbolen för Fairtrade/Rättvisemärkt ger garantier för att den är certifierad i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Rättvisemärkt är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), som utvecklar kriterier, utför kontroller samt ger utvecklingsstöd till odlare och anställda i utvecklingsländer.

Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till städer som engagerar sig för etisk konsumtion. I ledningen för arbetet ska finnas en styrgrupp med representation från t.ex. ideell sektor, företag, politiker och kommunal förvaltning. Styrgruppens uppgift är att sprida information om etisk konsumtion till invånarna. Kan man som kommun kalla sig Fairtrade City innebär det att staden lever upp till fastställda kriterier som rör etisk upphandling i kommunen, bedriver ett aktivt informationsarbete samt har ett gott utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser.

Vårt förslag

Med hänvisning till ovan föreslår vi

att Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för en ansökan om att Kalmar ska bli en "Fairtrade City".

Kalmar 14 september 2007

Bertil Dahl (v)             Lars Holmberg (v)        Birgitta Axelsson Edström (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk